2011. augusztus 5., péntek

Ébredj Magyar!- MÁRIA, a NAGY ANYA üzenete.

Ébredj Magyar!
MÁRIA, a NAGY ANYA üzenete.
Máriaként, a Világ Királynőjeként, a NAGY ANYAKÉNT szólok hozzátok magyarok, és ébresztem a szíveket.
Nézd gyermekem, ez a Ti Országotok, mely a lábam előtt hever.
Zsongás, nyüzsgés, kesergés, kárhozat, szenvedés, panasz és sóhaj száll Felém.
Oly kevés a nyitott szív, aki a mindennapi létért hálát mond.
A tehetetlenség hellyel-közel már mindenhol felütötte a fejét.
Egymást már nem angyalszemeiteken keresztül látjátok, hanem egy eltorzult szűrön.
A sötétség oly mértékben elhatalmasodott sokatokban, hogy a mindennapok gondjaitól már nem látjátok a kiutat. És a sötétség egyre mélyebbre próbál nyomni bennetek, minden eszközt megragad, hogy különféle ráhatásokkal manipuláljon bennetek,- ami egészen odáig elmehet, ha hitedben nem vagy erős, hogy átadod neki lelkedben a vezető hatalmat.
A mostani időszak nagyon kemény próbát állít elétek, és ez Nemzetszinten odáig elmehet, hogy az elégedetlenség egyre több helyen felüti a fejét.
A szegény ember nem lát más kiutat, mint hogy védje életét és családja tagjait, jogosan megszerzett anyagi javait. De a most fennálló hatalom mindezt veszendőbe kívánja hajtani.
Nem elégszik meg az eddigi megszorításokkal, - még többet akar.
Létetek személyes szféráiba kíván beférkőzni, és poloskát elhinteni.
Szíveteket, lelketeket akarja megmérgezni, és személyes szabadságotokat elvenni.
Országotokban forradalmi hangulat uralkodik, ami akármelyik pillanatban a szellemi szintről anyagi szintre helyeződhet.
És Ti még mindig a különbözőséget nézitek egymás közt,- nem arra törekedtek, hogy ebből a számotokra megnyomorított helyzetből kilépjetek.
Csak tiszta fejjel tudtok gondolkodni, és új jövőt alkotni, de mindehhez, Istenhez kell fordulni!
A Ti Mennyei Atyátok arra vár, hogy minden gondot letegyetek a lába elé, átadjátok Neki magatokat az Ő Isteni Vezetésének,- és a bennetek megnyilvánuló Isteni Erő által induljatok útnak,- alkossatok Új Jövőt, Új kezdeteket.
Csakis magatok ereje által nem mentek semmire, csak vergődtök saját kelepcéitekben, mint egy hálóba szorult hal, aki arra vár, hogy az adott időben szabadon bocsátasson, nyugodtan lélegezhessen és éljen tovább.
A szabadságotoknak ára van, és az ára pedig egy magasabb tudatszinten rejlik, ahol félreteszitek az egymás iránti személyes sérelmeket, megjegyzéseket. Csakis a célra összpontosítatok,- ÖSSZEFOGTOK, és a magyar szellemiség újjáteremtésén dolgoztok!
Őseitekről ne feledkezzetek meg!
Az ősi dolgok a jelenben ugyanúgy működnek, csak megújításra szorulnak,- és a társadalomba helyezve alkotnak olyan egységet, melyben minden élhetővé válik.
Rajtatok múlik, hogy a múlt hagyományait megőrizve, tisztelve, a jelenbe áthelyezve, tudtok-e egy olyan nemzeti összefogást alkotni és felmutatni, ami a környező népeknek is példaként szolgál.
A Ti MAG tudatosságotok által egy szerves létezőkből álló népcsoportot kell létrehozni.
A szerves létező az Istenhívő és tudó ember, aki a világ rendjét állítja első helyre. Megnézi az abban elfoglalt szerepét, és ennek megfelelően alakítja életét. Istennel együttműködve teszi dolgát, tiszteletben tartja Földjét, a körülötte élő élővilágot, és különös kegyelettel bír vele.
Míg a szervetlen létező csak a kizsákmányolásra törekszik emberi és földi szinten egyaránt. Mindenek fölé akar kerülni, Istent nem helyezi be életébe,- hisz ő magát képzeli Isten helyébe.
Ennek a két csoportnak az ellentéte egyre inkább felerősödik, és a harc a két csoport között kiéleződik.
A szervetlen létezők, a kizsákmányolók, mindenáron igába, a maguk uralma alá kívánják hajtani a szerves létezőket.
A létetek és a szabadságotok a tét Gyermekeim!!!
Vizsgáljátok meg gondosan szívetek, és hozzátok meg belülről fakadóan a döntést, hogy mennyi ideig hagyjátok még így haladni a történéseket.
- Szabadságban, avagy rabságban kívántok továbbra élni?
- Tudatosan vagy másnak kiszolgáltatva kívántok továbbra élni?
        A mindennapok gyötrelme és kegyetlensége az élővilágra, a Földre is rányomja a bélyegét.
A szervetlen létezők célja a Bolygó tönkretétele, az állatvilág megsemmisítése, az élőlények kiirtása,- hogy aztán ők a segítőkészség álruháját magukra öltve, különböző génmanipulált és fertőzött ételekkel, szerekkel lássanak el benneteket.
Magyarán mondva csordákba tereljenek, és csak annyi szabadságot adjanak nektek ami számukra jól esik.
Egy olyan lebontó folyamat indult el Kedveseim, ami már a Családok életét, Hazátok jövőjét veszélyezteti!
     Egyre többször halljátok a Hangom Gyermekeim, amelyben arra kérlek bennetek,- hogy az átláthatóságra törekedjetek!
És erre most sokkal több figyelmet fordítsatok, mint azt valaha tettétek.
Életben maradásotok záloga a szabadság, az önállóság kivívása!
A banki hitelek, a kamatok egyre nőnek, ez mind a világgazdaság, az állam mesterséges manipulálása,- hogy elveszítsétek otthonaitokat, földönfutókká, nincstelenekké váljatok,- amikor is ők a kegyelem álarca mögé bújva,- szabadságotokat elvéve, szolgáikká tesznek bennetek.
- Ébredjetek Magyarok, ne aludjatok!
A szendergésnek vége, a tettek ideje jött el!
    Hangom lehet, hogy sértő és lázítónak tűnik a szemetekben,- de részemről inkább figyelemfelkeltőnek.
- A tettek mezejére kell lépnetek!
Számos év már elment mellettetek, mikor nem cselekedtetek!
Ez az utolsó pillanat, ez az utolsó időszak,- s a szabadságotoknak ára van!
Tudatosan lépjetek előre,- de lépteitek, tetteitek ne indulatból szülessenek meg!
-         Fogjatok össze, alkossatok NEMZETI EGYSÉGET, hozzatok létre Nemzetgyűlést, amelyen megvitatjátok Hazátok további sorsát.
-         A CÉLT, s ne az ellentéteket szemléljétek, és tegyétek első helyre!
-         Az idő sürget, CSELEKEDJETEK!
Máriaként, a Magyarok Nagyboldogasszonyaként szóltam, Magamba fogadva az ősi minőséget.
A két minőség mostantól eggyé válik, és egy célt képvisel,- Hazája megmentését, Népe ébresztését tekinti fő feladatának!
     Kérlek Gyermekeim, Ti is emiképp tegyetek!
Az ősi minőséget fordítsátok magatokba és újítsátok meg!
A siker titka ebben rejlik!
Az Ősiség Törvénye és az Ősök minősége a jelenben beilleszthetővé válik, - s a két minőség,- a régi és az új (a tudatosult) egymásban kiteljesedik,- akkor ÚJ MINŐSÉG jön létre,- amit újra MAG Népének,- Boldogasszony Országának neveznek.
Ahol a Szent Korona eszmeisége lesz az értékrend, Ő lesz az államalapító,- és ennek tükrében, a jövőben újra a szakralitásé lesz a főszerep.
Szakrális Királyság csak az Ősiség Törvényére épülhet!
Elődök,- Ősök,- Utódok eggyé válnak,- és EGY ESZMEISÉGET képviselnek.
 Újítsátok meg tehát a múltat, s a jelenbe lépjetek,- hogy a jövőt a kezetekbe tarthassátok, és szabad, tetteiben felelős Országgá válhassatok!
Isten áldja a magyart, szívetekbe az Egységes Magyarság képét helyezzétek!
     Mária voltam, KI szóltam,- kérlek bennetek,- Térjetek meg!
Térjetek meg a TI Mennyei Atyátokhoz, hogy Magához ölelhessen bennetek!
Áldottak legyetek Ti, s a MAG, amelyet magatokban hordoztok.
MÁRIA,- a NAGY ANYA

Veszprém. 2011. Újkenyér Havának 04.- napján.
Belső HANG útján lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai KatalinA FÖLD Szerves Létezőinek RENDJE  


2009. május 24.

Szerves Létezőnek számít:
- AKI tiszteli a FÖLD SZENTSÉGÉT és benne foglaltakat, a JELENVALÓKAT.
JELENVALÓ:
- A Szerves Létezők leképződése.
Fizikai formában megnyilvánuló minőség.
SZERVES ésszervetlen Létezőkre bontunk benneteket.
A szervetlen létezőknek nincs létjogosultsága az ÚJ FÖLD terében és jelenében. Ők egy másik idősíkra helyeződnek át.
A két lét egyre távolodik egymástól, időbeli elcsúszások vannak.
A szervetlen létezők nem tudnak bekötődni a FÖLD terébe, mert az ÉLET SZENTSÉGE és ezzel járó TÖRVÉNYEK megakadályozzák létüket, megnyilvánulási formájukat.
Szervetlen létezők:
- Azok az egyedek, akik az ÉLET SZENTSÉGÉT áthágják, figyelmen kívül hagyják. Sőt, mint megnyilvánulási formát, egy olyan minőségbe kívánják áthelyezni,- amelyben a FÖLD szervetlenné, élettelenné válna. Kiaknáznák a kincseit, erőforrásait, mindazokat a termőterületeket, amelyek a Jelenvaló minőségét támogatják.

Éppen ezért, nekik ellent mondunk, és egy más idősíkra helyeződnek át.
Ami azt jelenti, hogy a két Lét egy olyan formátumot alkot,- ahol legkisebb a súrlódási felület.
Mindaz, amit a „szervetlenek” létre akarnak hozni, romba dől.
A FÖLD ANYA nem támogatja őket, nem tölti fel létüket és megnyilvánulási formájukat a FÖLD ELEMÉVEL,- ennek következményeképpen egy vegetáció jön létre,- amelynek eredményeképpen megkezdődnek a „csapatkivonások”.
Most megkérdezhetitek,- hogy mindez hogy zajlik le?
Térjünk a tárgyra Kedveseim!
A szervetlen létezők önmagukat mérgezik, mint mentális, mint fizikai szinten. Ezáltal egy olyan közegbe kerülnek, amelyben nem képesek felvenni a SZERVES LÉTFORMÁT.
Ennek okaként és a vegetációs folyamat eredményeképpen,- egy olyan hatásmechanizmus jön létre,- hogy ők nem képesek azt a megnyilvánulási formát magukon keresztül átáramoltatni, - amely építi, feltölti őket az ÉLET EREJÉVEL és SZENTSÉGÉVEL, ezért amíg a vegetációjuk tart, itt élnek, utána egy másik Létbe kényszerülnek.
Hosszú, évekig tartó folyamatot vesz igénybe, mire egy letisztult állapot bekövetkezik,- talán 2012,- ez az utolsó dátum, ami meghatározó pontként szerepel.
Itt már, ebben az időszakban egy olyan minőségű LÉT kialakítására kényszerültök, amelyben, csak az aranykori állapotnak megfelelő egyedeket tekintitek Jelenvalóknak, a FÖLD, SZERVES LÉTEZŐINEK és MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁJÁNAK.
A FÖLD SZERVES RENDJÉBE tartoznak:
- az emberi megnyilvánulási formák.
- különböző egyedek, akik az ember közelségében élnek.
Gondolok itt,- az állat-növényvilágra, kristályokra, ércekre, és mindazokra a szerves anyagokra, amelyek az ÉLETFORMÁTOKAT létükkel támogatják.
Különböző egyedek átminősülnek és egy másik Létbe térnek.
Ők ott teljesítenek feladatot. Földi létük lejárt, megnyilvánulási formájukat egy másik síkra helyezik át.
Ennek eredményeképpen kialakul egy olyan REND, amelyben aranykori állapot uralkodik.
ISTEN és az ÉG Angyalai legyenek veletek!
Ámen.
ÁhimRé 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése