Nagyboldogasszony üzenetei

Nagyboldogasszony, Mária összes üzenetét megtalálják a Honlapomon:
http://lendvaykati.gportal.hu/gindex.php?logout=1Ébredj Magyar!

MÁRIA, a NAGY ANYA üzenete.
Máriaként, a Világ Királynőjeként, a NAGY ANYAKÉNT szólok hozzátok magyarok, és ébresztem a szíveket.
Nézd gyermekem, ez a Ti Országotok, mely a lábam előtt hever.
Zsongás, nyüzsgés, kesergés, kárhozat, szenvedés, panasz és sóhaj száll Felém.
Oly kevés a nyitott szív, aki a mindennapi létért hálát mond.
A tehetetlenség hellyel-közel már mindenhol felütötte a fejét.
Egymást már nem angyalszemeiteken keresztül látjátok, hanem egy eltorzult szűrön.
A sötétség oly mértékben elhatalmasodott sokatokban, hogy a mindennapok gondjaitól már nem látjátok a kiutat. És a sötétség egyre mélyebbre próbál nyomni bennetek, minden eszközt megragad, hogy különféle ráhatásokkal manipuláljon bennetek,- ami egészen odáig elmehet, ha hitedben nem vagy erős, hogy átadod neki lelkedben a vezető hatalmat.
A mostani időszak nagyon kemény próbát állít elétek, és ez Nemzetszinten odáig elmehet, hogy az elégedetlenség egyre több helyen felüti a fejét.
A szegény ember nem lát más kiutat, mint hogy védje életét és családja tagjait, jogosan megszerzett anyagi javait. De a most fennálló hatalom mindezt veszendőbe kívánja hajtani.
Nem elégszik meg az eddigi megszorításokkal, - még többet akar.
Létetek személyes szféráiba kíván beférkőzni, és poloskát elhinteni.
Szíveteket, lelketeket akarja megmérgezni, és személyes szabadságotokat elvenni.
Országotokban forradalmi hangulat uralkodik, ami akármelyik pillanatban a szellemi szintről anyagi szintre helyeződhet.
És Ti még mindig a különbözőséget nézitek egymás közt,- nem arra törekedtek, hogy ebből a számotokra megnyomorított helyzetből kilépjetek.
Csak tiszta fejjel tudtok gondolkodni, és új jövőt alkotni, de mindehhez, Istenhez kell fordulni!
A Ti Mennyei Atyátok arra vár, hogy minden gondot letegyetek a lába elé, átadjátok Neki magatokat az Ő Isteni Vezetésének,- és a bennetek megnyilvánuló Isteni Erő által induljatok útnak,- alkossatok Új Jövőt, Új kezdeteket.
Csakis magatok ereje által nem mentek semmire, csak vergődtök saját kelepcéitekben, mint egy hálóba szorult hal, aki arra vár, hogy az adott időben szabadon bocsátasson, nyugodtan lélegezhessen és éljen tovább.
A szabadságotoknak ára van, és az ára pedig egy magasabb tudatszinten rejlik, ahol félreteszitek az egymás iránti személyes sérelmeket, megjegyzéseket. Csakis a célra összpontosítatok,- ÖSSZEFOGTOK, és a magyar szellemiség újjáteremtésén dolgoztok!
Őseitekről ne feledkezzetek meg!
Az ősi dolgok a jelenben ugyanúgy működnek, csak megújításra szorulnak,- és a társadalomba helyezve alkotnak olyan egységet, melyben minden élhetővé válik.
Rajtatok múlik, hogy a múlt hagyományait megőrizve, tisztelve, a jelenbe áthelyezve, tudtok-e egy olyan nemzeti összefogást alkotni és felmutatni, ami a környező népeknek is példaként szolgál.
A Ti MAG tudatosságotok által egy szerves létezőkből álló népcsoportot kell létrehozni.
A szerves létező az Istenhívő és tudó ember, aki a világ rendjét állítja első helyre. Megnézi az abban elfoglalt szerepét, és ennek megfelelően alakítja életét. Istennel együttműködve teszi dolgát, tiszteletben tartja Földjét, a körülötte élő élővilágot, és különös kegyelettel bír vele.
Míg a szervetlen létező csak a kizsákmányolásra törekszik emberi és földi szinten egyaránt. Mindenek fölé akar kerülni, Istent nem helyezi be életébe,- hisz ő magát képzeli Isten helyébe.
Ennek a két csoportnak az ellentéte egyre inkább felerősödik, és a harc a két csoport között kiéleződik.
A szervetlen létezők, a kizsákmányolók, mindenáron igába, a maguk uralma alá kívánják hajtani a szerves létezőket.
A létetek és a szabadságotok a tét Gyermekeim!!!
Vizsgáljátok meg gondosan szívetek, és hozzátok meg belülről fakadóan a döntést, hogy mennyi ideig hagyjátok még így haladni a történéseket.
- Szabadságban, avagy rabságban kívántok továbbra élni?
- Tudatosan vagy másnak kiszolgáltatva kívántok továbbra élni?
        A mindennapok gyötrelme és kegyetlensége az élővilágra, a Földre is rányomja a bélyegét.
A szervetlen létezők célja a Bolygó tönkretétele, az állatvilág megsemmisítése, az élőlények kiirtása,- hogy aztán ők a segítőkészség álruháját magukra öltve, különböző génmanipulált és fertőzött ételekkel, szerekkel lássanak el benneteket.
Magyarán mondva csordákba tereljenek, és csak annyi szabadságot adjanak nektek ami számukra jól esik.
Egy olyan lebontó folyamat indult el Kedveseim, ami már a Családok életét, Hazátok jövőjét veszélyezteti!
     Egyre többször halljátok a Hangom Gyermekeim, amelyben arra kérlek bennetek,- hogy az átláthatóságra törekedjetek!
És erre most sokkal több figyelmet fordítsatok, mint azt valaha tettétek.
Életben maradásotok záloga a szabadság, az önállóság kivívása!
A banki hitelek, a kamatok egyre nőnek, ez mind a világgazdaság, az állam mesterséges manipulálása,- hogy elveszítsétek otthonaitokat, földönfutókká, nincstelenekké váljatok,- amikor is ők a kegyelem álarca mögé bújva,- szabadságotokat elvéve, szolgáikká tesznek bennetek.
- Ébredjetek Magyarok, ne aludjatok!
A szendergésnek vége, a tettek ideje jött el!
    Hangom lehet, hogy sértő és lázítónak tűnik a szemetekben,- de részemről inkább figyelemfelkeltőnek.
- A tettek mezejére kell lépnetek!
Számos év már elment mellettetek, mikor nem cselekedtetek!
Ez az utolsó pillanat, ez az utolsó időszak,- s a szabadságotoknak ára van!
Tudatosan lépjetek előre,- de lépteitek, tetteitek ne indulatból szülessenek meg!
-         Fogjatok össze, alkossatok NEMZETI EGYSÉGET, hozzatok létre Nemzetgyűlést, amelyen megvitatjátok Hazátok további sorsát.
-         A CÉLT, s ne az ellentéteket szemléljétek, és tegyétek első helyre!
-         Az idő sürget, CSELEKEDJETEK!
Máriaként, a Magyarok Nagyboldogasszonyaként szóltam, Magamba fogadva az ősi minőséget.
A két minőség mostantól eggyé válik, és egy célt képvisel,- Hazája megmentését, Népe ébresztését tekinti fő feladatának!
     Kérlek Gyermekeim, Ti is emiképp tegyetek!
Az ősi minőséget fordítsátok magatokba és újítsátok meg!
A siker titka ebben rejlik!
Az Ősiség Törvénye és az Ősök minősége a jelenben beilleszthetővé válik, - s a két minőség,- a régi és az új (a tudatosult) egymásban kiteljesedik,- akkor ÚJ MINŐSÉG jön létre,- amit újra MAG Népének,- Boldogasszony Országának neveznek.
Ahol a Szent Korona eszmeisége lesz az értékrend, Ő lesz az államalapító,- és ennek tükrében, a jövőben újra a szakralitásé lesz a főszerep.
Szakrális Királyság csak az Ősiség Törvényére épülhet!
Elődök,- Ősök,- Utódok eggyé válnak,- és EGY ESZMEISÉGET képviselnek.
 Újítsátok meg tehát a múltat, s a jelenbe lépjetek,- hogy a jövőt a kezetekbe tarthassátok, és szabad, tetteiben felelős Országgá válhassatok!
Isten áldja a magyart, szívetekbe az Egységes Magyarság képét helyezzétek!
     Mária voltam, KI szóltam,- kérlek bennetek,- Térjetek meg!
Térjetek meg a TI Mennyei Atyátokhoz, hogy Magához ölelhessen bennetek!
Áldottak legyetek Ti, s a MAG, amelyet magatokban hordoztok.
MÁRIA,- a NAGY ANYA

Veszprém. 2011. Újkenyér Havának 04.- napján.
Belső HANG útján lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai KatalinA FÖLD Szerves Létezőinek RENDJE  

 

2009. május 24.

Szerves Létezőnek számít:
- AKI tiszteli a FÖLD SZENTSÉGÉT és benne foglaltakat, a JELENVALÓKAT.
JELENVALÓ:
- A Szerves Létezők leképződése.
Fizikai formában megnyilvánuló minőség.
SZERVES ésszervetlen Létezőkre bontunk benneteket.
A szervetlen létezőknek nincs létjogosultsága az ÚJ FÖLD terében és jelenében. Ők egy másik idősíkra helyeződnek át.
A két lét egyre távolodik egymástól, időbeli elcsúszások vannak.
A szervetlen létezők nem tudnak bekötődni a FÖLD terébe, mert az ÉLET SZENTSÉGE és ezzel járó TÖRVÉNYEK megakadályozzák létüket, megnyilvánulási formájukat.
Szervetlen létezők:
- Azok az egyedek, akik az ÉLET SZENTSÉGÉT áthágják, figyelmen kívül hagyják. Sőt, mint megnyilvánulási formát, egy olyan minőségbe kívánják áthelyezni,- amelyben a FÖLD szervetlenné, élettelenné válna. Kiaknáznák a kincseit, erőforrásait, mindazokat a termőterületeket, amelyek a Jelenvaló minőségét támogatják.

Éppen ezért, nekik ellent mondunk, és egy más idősíkra helyeződnek át.
Ami azt jelenti, hogy a két Lét egy olyan formátumot alkot,- ahol legkisebb a súrlódási felület.
Mindaz, amit a „szervetlenek” létre akarnak hozni, romba dől.
A FÖLD ANYA nem támogatja őket, nem tölti fel létüket és megnyilvánulási formájukat a FÖLD ELEMÉVEL,- ennek következményeképpen egy vegetáció jön létre,- amelynek eredményeképpen megkezdődnek a „csapatkivonások”.
Most megkérdezhetitek,- hogy mindez hogy zajlik le?
Térjünk a tárgyra Kedveseim!
A szervetlen létezők önmagukat mérgezik, mint mentális, mint fizikai szinten. Ezáltal egy olyan közegbe kerülnek, amelyben nem képesek felvenni a SZERVES LÉTFORMÁT.
Ennek okaként és a vegetációs folyamat eredményeképpen,- egy olyan hatásmechanizmus jön létre,- hogy ők nem képesek azt a megnyilvánulási formát magukon keresztül átáramoltatni, - amely építi, feltölti őket az ÉLET EREJÉVEL és SZENTSÉGÉVEL, ezért amíg a vegetációjuk tart, itt élnek, utána egy másik Létbe kényszerülnek.
Hosszú, évekig tartó folyamatot vesz igénybe, mire egy letisztult állapot bekövetkezik,- talán 2012,- ez az utolsó dátum, ami meghatározó pontként szerepel.
Itt már, ebben az időszakban egy olyan minőségű LÉT kialakítására kényszerültök, amelyben, csak az aranykori állapotnak megfelelő egyedeket tekintitek Jelenvalóknak, a FÖLD, SZERVES LÉTEZŐINEK és MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁJÁNAK.
A FÖLD SZERVES RENDJÉBE tartoznak:
- az emberi megnyilvánulási formák.
- különböző egyedek, akik az ember közelségében élnek.
Gondolok itt,- az állat-növényvilágra, kristályokra, ércekre, és mindazokra a szerves anyagokra, amelyek az ÉLETFORMÁTOKAT létükkel támogatják.
Különböző egyedek átminősülnek és egy másik Létbe térnek.
Ők ott teljesítenek feladatot. Földi létük lejárt, megnyilvánulási formájukat egy másik síkra helyezik át.
Ennek eredményeképpen kialakul egy olyan REND, amelyben aranykori állapot uralkodik.
ISTEN és az ÉG Angyalai legyenek veletek!
Ámen.
ÁhimRé 

-------------------------------------------------------------------------------------------
 

2011. július 30.


A múltban levés még mindig fontos része életeteknek. Pedig már nem a múlton kellene gondolkodnotok, hanem azon, hogy léphettek előre.
Tudatos Nemzet és eszmevállalás kellene, hogy jellemezzen benneteket.
Az emberek többsége sajnos még mindig a múlt sebeit nyalogatja, nem tud kilépni ebből a fájdalommintából.
A megbocsátás nem az erősségetek. A magyar népnek fő erénye abból ered, hogy mindig meg tudott újulni, tovább tudott lépni az akadályokon, a problémákon.
Miért nem teszitek meg most ugyanezt?
A múltban levés nem teremt új jövőt, pedig itt az ideje, hogy elgondolkozzatok Hazátok sorsán!
A háttérhatalom átvette a vezető szerepet.
A nép, főleg a közép és az alsóbb osztály kizsákmányolása olyan méreteket fog ölteni a közeljövőben (ha minden továbbra is így folytatódik), hogy egyre több ember válik hajléktalanná, veszti el a munkahelyét, az önbecsülését,- ami elvezethet odáig, hogy szívében még Isten létét és működését is megkérdőjelezi. Pedig Gyermekeim ehhez Istennek semmi köze.
Az a feladat, ami évek óta várat magára, még erősebben és hangosabban kopogtat az ajtótokon.
Nemzeti összefogásban kell gondolkodnotok, nem pedig külön csoportosulásokat kell alkotnotok,- ahol többnyire azt vitatjátok meg, hogy a másik, a különböző csoportok működése miért nem célravezető.
Nem a közös célt nézitek meg, nem az egységet látjátok meg egymásban, hanem sajnos többnyire még mindig a különbözőséget.
Szívetek rezdülését és tudatotokat egy magasabb minőségre szükségeltetik átállítanotok, amelyben a lélek és a szellem rezdülése folytán, ösztönösen megérzitek mit kell cselekednetek.
Nem sok időtök van, hogy a változást előtérbe helyezzétek.
Az idő sürget, mert a megszorítások felerősödnek.
Saját erőtök által nem tudtok túl lépni a problémákon, ezért arra kérlek benneteket szívemnek kedves Gyermekei,- hogy fogjatok össze, alkossatok egységet!
Egymás megsegítését helyezzétek előtérbe!
A banki szféra, a pénzvilág felétek tett negatív megnyilvánulása erősödni fog.
Ezért tudatosan gondoljátok át, mit tehettek annak érdekében, hogy a gyorsan őrlő, nem pozitívnak mondható malomból kilépjetek.
Istennel, Szent Fiammal napi kapcsolatot létesítsetek, segítséget Tőlük kérjetek.
Tisztánlátásotok még többnyire el van homályosítva, különböző manipulatív eszközökkel. A céljuk ezeknek az erőknek, hogy ne lásd meg az összefüggéseket, csak a napi gondokat lásd, hiszen azok kerülnek egyre inkább előtérbe.
A hosszú távú gondolkodás, az átláthatóság semmiképp ne legyen első helyen életedben.
Ha mélyen magatokba figyeltek, felfedezitek, hogy most a felkészülés idejét élitek. Kora ősszel szükséges elindulnotok, és új szemléletet váltanotok.
Eldönthetitek, hogy továbbra is igába hajtjátok-e a fejeteket, vagy hajlandóak vagytok a szükséges változtatásokon elgondolkodni, és megtenni ennek függvényében a szükséges lépéseket.
Gondolkodjatok el mélyen, és befelé figyeljetek, a belső csendre figyeljetek. És ebből a csendből ha kéritek, Isten választ fog adni a kérdéseitekre.
Mária voltam, Ki szóltam.
Kérlek bennetek a reményt ne veszítsétek el!
 

Áldottak legyetek Ti, áldott legyen a nép, amit Szent Magyar Népemnek nevezek.

Belső HANG által lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin a veszprémi Rab Mária Kegyhelyen.

Boldogasszony Országa bennetek van!2011. május 13.
 
 
TI Magyarok a SZÍV Országa vagytok.
Szívetekben újra vissza kell találnotok a Nagyboldogasszony tiszteletéhez.
Boldogasszony energiái a teljes egységet jelenítik meg magukban,- azt az archetípust, ami a jelenkori ember üzenetét hordozza magában.
Olyan erővel nyilvánul meg a Világban,- amely kerüli az erőszakot, de mégis magasabb tudatossággal és lélekminőséggel árassza szét és jeleníti meg magát.  A KORONA Szentsége szintén ezt képviseli.
De mindaddig, amíg a női energiát,- a Nagyboldogasszony tiszteletét és jogos helyét nem állítjátok vissza,- addig nem várható teljes, végleges megújulás.
A magyar nép új történelmet ír.
Egyre többen ébrednek fel és találnak rá az igaz útra,- nyúlnak vissza ősi gyökereikhez, és veszik magukhoz azt az erőt, ami mindig is a részüket alkotta.
A szellemi megújulás elindult Országotokban, amely magával hozza a fizikai szintű változást. Szíveteket kitárva, a legmagasabb Fényminőséget magatokba fogadva nyílnak meg olyan kapuk,- amelyről most még álmodni sem mertek. 
Tartsatok ki,- nem messze van az idő, amikor már fizikai szinten is tapintható lesz a változás. 
Mindig a SZÍV szeretetére ügyeljetek, és ne kövessetek el olyan irányú cselekedeteket, amely ennek a Szentségnek ellent mondana! 
Boldogasszony népe újra visszatér ősi hitéhez,- feltámad a Nemzet,- Főnixmadárként születik újjá és ad erőt, útmutatást azoknak a népeknek, akik még egy olyan valóságban élnek,- amelyben nem látják át a Szellem üzenetét, csak az anyag dolgaiba feledkezve élik napjaikat.


 
Nagyboldogasszony hív:

- Gyermekeim, Kincseim ÉBREDJETEK!

Anyai szeretetemmel, mélységes gyengédséggel nyilvánulok meg bennetek és körülöttetek. Lágy szellőként ölellek át bennetek és súgom a fületekbe,
- ITT AZ IDŐ, NYISSÁTOK KI SZÍVETEK A SZÓRA,
- A HÍVÓ SZÓRA, MELY LÁGY DALLAMKÉNT REZDÜL BENNETEK!


NE A HARSOGÓ, DÜHÖNGŐ SZAVAKRA FIGYELJETEK! 
A SZÍV szeretetében rejtőzik tudásotok!
Merjétek felvállalni legmélyebb érzéseiteket, és gyógyítsátok be mélyen ülő sebeiteket!
Saját gyógyulásotok árán alkothattok SZÍV NEMZETET.
A SZÍV-NÉPE, a SZÍV ORSZÁGA Vagytok! De ennek a SZÍVnek oly tisztán kell dobognia, hogy a múltat megbocsássa, de ne feledje,- kemény tapasztalásként megőrizze,- de szívében már semmiféle haragot ne tápláljon iránta!
Boldogasszony népe, Boldogasszony Országa vagytok,- egy új jövő előtt álltok.
Csak rajtatok múlik Kedveseim, hogy milyen erővel és tudatossággal mertek megnyílni az Égi Világok felé, és tudjátok elfogadni, magatokból előhívni mindazt a segítséget,- melynek kapcsán megnyílnak bennetek azok a kódok,- amelyek eddig is lelketek legmélyén szunnyadtak.


Kérlek benneteket,- a KORONA Szentségét állítsátok helyre, azt az ŐSI ERŐT, amellyel megnyilvánult a Világban!

Ha SZENT KORONÁTOKAT méltó helyre teszitek, a Nagyboldogasszony tiszteletét visszaemelitek és a KORONA Szentségén megjelenítitek,- akkor teljes feltámadásban, újjászületésben lesz részetek.
Addig is kérlek bennetek,- apró kimunkált lépésekkel haladjatok az úton,- a SZÍV üzenetére figyeljetek, ne az elme dolgainak adjatok teret!
A MAGYAR NEMZET megújulása csak rajtatok múlik!
Álljatok ki bátran az igaz tanokért, de ne az indulat vezesse lépteiteket!
Áldásom adom Népemre, a MAGYAR NEMZETRE!

A KORONA Köve ékesen ragyog, de hamis és gyöngítő szándék el akarja rejteni csillogását! Ti ezt ne engedjétek, állítsátok vissza méltó, jogos helyére!
Ámen.  
(2011. május.07.)   

Lejegyezte:
Áhimré
Feketéné Lendvai Katalin


 Ősi hitünk,- Nagyboldogasszony üzenete


2011. május 13.


Magyar Leányok, Asszonyok, az Élet gyógyítóivá válhattok.
Mindaz a SZER-Elem, ami bennetek rejtőzik, egy olyan áldásos minőség, amely ritkán adatott meg a világ számára.
Minden tudás birtokosai vagytok, hisz lelketek legmélyén rejtőznek azon ősi kódok, amelyek az élet végtelen körforgásában mindig a segítségetekre voltak.
A NŐK, az ősi megtartó erejük által minden korban képesek voltak olyan cselekedetet végrehajtani, ami meghaladta az akkori korszellemet.
Ha befelé figyeltek és lelketekbe mélyedtek, százszorszép dolgokra leltek.
Megtaláljátok mindazt az elrejtett tudást, amely eredendően belétek lett gyökereztetve.
A MAGYAR névben hallatlan erő lakozik.
Hite által sziklákat képes elmozdítani az útból.
Magyar Leányok, Asszonyok,- mindez az ősi erő bennetek lakozik!
Ha visszamertek nyúlni és a múltat megidézni, csodálatos varázslatban lesz részetek. Ősi megtartó erőm által olyan kódokat adok át nektek, s nyitok fel bennetek,- amely által megtáltosodhattok.
Ha mélyen befelé figyeltek, ha kizárjátok a külvilágot,- s semmi másra nem figyeltek csak a bennetek élő Istenire,- akkor egy pont után kapuk nyílnak meg bennetek.
Ezek a kapuk mögött egy olyan világ rejtőzik, ami eddig zárva volt előttetek, amelyben a MAGhoz érkeztek.
S a bennetek lévő MAG üzen:- Jer velem! Vállald fel ÖNMAGAD, magyarságod, azt, AKI Vagy.
VAGYOK Aki VAGYOK,- Veled VAGYOK.
Együtt rezdülünk a szóra, mely különös értelmet jelent.
Napsugaraim, lelkemnek angyalai,- ne féljetek, bántódásotok nem eshet!
Veletek vagyok, óva vigyázom lépteiteket.
Hozzátok elő magatokból azt a Szent NŐI Minőséget mely lelketekbe van kódolva!
Megtartó erőtök által tartsátok össze a Családot, a Nemzetet!
Szívetekből hozzátok elő az ősi HON dicsőségét, tiszteljétek azt, akik vagytok.
Nyúljatok vissza az ősi technikákhoz, emeljétek át a jelenbe.
A NŐ a Család megtartó ereje,- Ő az, aki által a tűz nem alszik ki otthonaitokban.
Melegsége és szelídsége, de ha kell a tettereje lágy hálót sző körétek, amellyel egyre feljebb és feljebb emel bennetek.
Kincseim,- hívjátok elő magatokból ezt az Ősi Szent NŐI Minőséget.
Nagyboldogasszonyként állok elétek, s viszlek vissza a múltba bennetek.
Csak kérjetek,- és emlékezzetek!
Hívjátok elő MAGotokból mindazt a csodát, azt a szépséget mely egykoron természetes volt. Merjetek,- Új Életre keljetek!
A múltat áthozva és megjelenítve a mostban, nyerjétek vissza erőtöket.
Csak kérjetek,- csak hívjatok!
Lelketekben ősi húrt pengetek, hisz Nagyboldogasszony vagyok, aki már Szűz Mária születése előtt is itt volt veletek.
Ősi lélek, ősi hangja zendül:
- Magyar Te árva, Te száműzött!
Térj vissza hitedhez, elfeledett gyökereidhez!
Vess számot a múlttal, de újítsd meg magad a jelenben.
Formáld magad Nagyboldogasszony tiszteletére,- így lészen Országod újra dicső HON, nem pártoskodó.
Ősi Magyar ének zendül:
- Istenanya, Szent Anya, magyaroknak Asszonya, dicső múltnak otthon adója!
Anyai palástoddal óvj bennünk, védelmezd lelkünk.
Dicső Anya, Szent Anya, magyar Honnak várományosa!
Áldj bennünk, állítsd helyére Igaz Hitünk, Őseinktől elrendelt szerepünk!
Istenanya, Szent Anya, Anyahita, magyar Lélek őrzője és megtartója!
Segíts emlékeznünk, ősi hitünk meglelnünk.
Magyaroknak Asszonya, a TRÓN várományosa,
Add vissza ősi hitünk és szerepünk!
Most pedig ébredjetek MAG Urak!
Legyetek tettre készek, hisz ősi remény bennetek éled!
Ne aludjatok, s várjátok a sült galambot!
Az idő szárnya szélsebesen halad,- s elérkezett mit most tehettek.
Ősi hittel, bátorsággal óvjátok a Nemzetet!
Ellent mondatok a csalárdságnak, a megbontó intrikáknak, családvesztő rendeleteknek!
Álljatok ki MAGotokért, megtartva Őseitek tiszteletét!
Anyahita minőségemben szóltam, Én, aki a jelenben is itt vagyok veletek.

Lejegyezte: Áhimré - MA
Feketéné Lendvai Katalin