2011. április 14., csütörtök

A magyarok génállománya és az "őstörténetek".

A magyarok génállománya és az "őstörténetek".

A 2000-ben elvégzett Semino-féle, genetikai vizsgálatsorozat,
Y-kromoszómás kutatási eredményei szerint:
"-A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa
leszármazottja.
-A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18,
-11 %-a az EU-7,
- és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda.
Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy
ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban a Kárpát-medencében
élt férfiak utódja." (Dr. Czeizel Endre: A magyarság genetikája 235.
oldal, 3. bekezdés.)
További fontos megállapítása volt a Semino-féle vizsgálatnak az, hogy
az urali népekre jellemző TAT (EU13+EU14)jelű gén a magyarokból
teljesen hiányzik!
A honfoglalóknál hét mintából kettő esetben tudták kimutatni ezt a
bizonyos Tat markert, ami uráli, vagy ha a jelenleg rendelkezésünkre
álló archeogenetikai adatokat veszünk figyelembe, Belső-Ázsiába az
ázsiai hunok irányába mutathat.

"2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában,
az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa
közös közleményt tettek közzé. A magyar népesség vonatkozásában az
alábbi megállapításokat tették:

1. A magyar nép ősei a napjainktól számított 40-35 ezer évvel ezelőtt
Európában elsőnek megjelent europoid őstelepesek között voltak!!

2. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik
legkarakterisztikusabban elhatárolható népessége (amire az Eu19
haplotípus - őskőkori genetikai marker, a magyarokban, legmagasabb
százalékarányban kimutatható jelenléte utal).

3. A magyar nép legközelebbi - genetikai szinten igazolható - rokonai
a lengyel, az ukrán, továbbá a horvát nép. (Mit mondott Zrínyi?:
Horvát vagyok, tehát magyar! Zrínyi a szkíta jogfolytonosság okán még
tudta mit beszél.)

Genetikailag olyan, hogy "indoeurópai" nem létezik. Nincs "szláv" sem,
csak "európai", és értik ez alatt éppen a magyarságra legjellemzőbb
haplotípusok csoportjával jellemezhető népeket. A magyar nép
genetikailag európai, sőt, "őseurópai". (Természetesen a nyelvünk is
és az írásunk is az!)
Géneket nem lehet "kölcsönözni", "átvenni", hamisítani, csak és
kizárólag örökölni!
"A recens minták azt mutatják, hogy a 132 magyarországi és 99
székelyföldi férfitól, valamint ugyanolyan 113, illetve 84 nőtől nyert
minta összetétele nem különbözik egymástól, és valamennyiüknek jó
kilenctizede az európai őslakosságéval egyezik meg." - olvashatjuk a
Magyar Tudomány említett számában. Fontos észrevenni: a székely és a
magyar nem különbözik egymástól!

Már a honfoglalás- és Szent István-kori Magyarország lakossága is
szinte kizárólag biológiailag európai eredetűekből állt."
Az un. Honfoglalók csak hazatértek őseik földjére, vérrokonaik közé.

Az Eu19 haplotípussal kapcsolatosan megemlítendő, hogy az nem csak
Európában fordul elő. Tekintélyes frekvenciákkal találkozhatunk
Észak-Indiában, Pakisztánban és Közép-Ázsiában is, ahol egyébként a
marker legnagyobb gyakoriságát éri el.
Ezek azok a területek, ahol a szkíta, szaka, sumer, hun, szabír,
pártus stb. kultúra kisugárzott és történetileg, régészetileg is
kimutatható a jelenléte.

Megállapítható, hogy az őstörténet kutatás egyiptomi, indiai, sumer,
ázsiai elemei egy közel 50.000 éves nép, a királyi szkíták, vagy
szaknyelven szólva az EU19 haplotipus kulturális epizódjai.
Ezért a magyar nem származik sem a sumertól, sem az egyiptomitól, sem
az ázsiai népektől, hanem az EU19 génállományú, Őseurópai, ősnép
alkotott az említett helyeken civilizációkat, birodalmakat, az adott
helyi populációkkal közösen.
Ezért van az, hogy a nagyon szembetűnő azonosságok mellett,
karakterisztikus különbségeket mutatnak fel ezek az ősi kultúrák. Az
azonosságot az EU19 őseurópai nép alapkultúrája adja, az egyedi ízt,
pedig a helyi lakosság kultúrája adja.
Ettől különbözik az etruszk, a pelazgtól, a föníciai a sumertól, az
indiai szaka az ázsiai huntól, az ír kelta a Kárpát-medencei keltától.
Ettől más az egyiptomi, a hurrita, a káld, a méd és a pártus, de az
EU19 genetikai és kulturális információs tartalma köti őket össze.

Az Eu19-es haplotípus génfrekvencia térképe Európában Semino és mtsai
közleménye alapján. (Ábra: Gáspár R.)

Ahol a lila árnyalat megjelenik, ott az EU19 őseurópai nép tartósan
megtelepedett és keveredett a helyi lakossággal, és elvitte magával a
gabonát, a sertést, a szarvasmarhát, a kerámiát, majd a kereket,
kocsit, lovat, nyerget, nadrágot, zekét, kabátot és nem utolsó sorban
a hitvilágot, a vallást, a társadalmi felépítmény mellérendelő,
köztulajdonon alapuló szerkezetét. (ezt nevezik ma Szentkorona
értékrendnek)

Ezért az őstörténet kutatás terén nem a kabátot kell a gombokhoz
hozzávarrni, hanem fordítva.

Az Angol régész, Gordon Childe szerint a kőkorban létezett egy azonos
műveltségű nép a Mezopotámia, Kárpát medence, Kréta háromszögben.
Észrevételeit 1929-ben tette közzé a The Danube in Prehistory c.
művében.
"A Kárpát medence volt a szarvasmarha európai háziasításának
gócpontja, mert a vad őse itt élt a legnagyobb számban. A sertés helyi
vad őseinek háziasítását a Kárpát medencéből, főleg a bronzkorból
lehet kimutatni."
A Kárpát medence az őskőkor (a paleolitikum)-tól kezdve Európa
legsűrűbben lakott területe volt. A Kárpát medence nemcsak az állatok
háziasításának volt az egyik legfontosabb gócpontja, hanem Európa
benépesedésének is.

Az új kőkorban (neolitikum) a Kárpát medencében 3 nagy műveltségkör
virágzott.
-A KŐRÖS műveltség (i.e. 5.000) kiterjedt Erdélyre, Duna-Tisza közére,
valamint a Dunántúl Duna-Dráva szögletére.
-A Nagyalföldön volt az alföldi vonaldíszes edények műveltsége (i.e. 4.000).
-Míg a Dunántúlon a Dunántúli vonaldíszes edények műveltsége (i.e.4.000).
Az utóbbi leletanyaga megtalálható a Bécsi és Cseh medencén keresztül
egészen a Rajna vidékig.

H. Würm ( Würm a göttingeni egyetem neves professzora) kutató igazolta
hogy a Kárpát medencében a gabonafélék kinemesítése az Őscirokból az
i.e. 6.000 - ben már befejeződött.
Állítását igazolják a gabona termesztéséhez szükséges szerszámokat
előállító kőipartelepek feltárásai és azok kormeghatározásai Tarcal,
Tokaj, és Csitár határában.

A Kárpát medencéből származik
- az epigrafikai és paleográfiai írásrendszer a gyökrendszerű, fraktál
ősnyelvvel
- a korong előtti és a korongolt kerámia
- a gabona kinemesítése az őscirokból
- a fémbányászat
- a fémművesség
- a háziasított sertés és szarvasmarha
- az ötvös művészet és a technikai civilizáció alapja a kerék, a kengyel!

Gordon Childe és Fritz Sachermeyr szinte egybehangzóan írják
műveikben, az Európai népek tanítómesterei a Kárpát medencei scythák
voltak.

Ezért köszönet és hála mindazon őstörténet kutatónak, akik a
Kárpát-medencei 50.000.- éves nép történelmét, annak szeletei
feltárták, illetve ezen ősnép és más népek közös múltját, az ezen
együttműködésből kifejlődő civilizációk "magyar" vonatkozásait
feltárták.


--
Ahogyan van szemetek, hogy a fényt meglássátok,
van fületek, hogy a hangot meghalljátok,
úgy van szívetek, hogy az időt megérezzétek.
S minden idő, amit nem a szívünkkel érzünk meg, elveszett idő! (Márai
Sándor)

,,Minden magyar felelős minden magyarért." (Szabó Dezső)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése