2010. július 17., szombat

A régi világrend hatalmi háttere megroppant

Magyarok!

Meg akarjátok várni, míg az utolsó szelet száraz kenyér elfogyasztása után éhen haltok?

Meg akarjátok várni, amíg annyi erőnk sem lesz, hogy ellentmondjunk a halálunkat akaróknak, nemhogy ellenálljunk nekik?


Gazdaságilag már a diktatúra létrehozói, fenntartói mentik, ami menthető: Legfőbb gazdasági szervezetükből kimentik saját részükre az egyetlen értéktartó eszközt, az aranyat, és erre biztatják tettestársaikat, a "befektetőket": "aranyat pedig diverzifikációs szempontból, kockázatcsökkentő elemként érdemes tartani a portfóliókban". A pénz vásárlóereje csökkentésével (inflációval) saját veszteségüket igyekeznek minimalizálni. Ugyanerre szolgál európai gyarmatbirodalmuk tagállamai számára kötelezővé tett nadrágszíj meghúzás (költségvetési konvergencia), azzal sem törődve, hogy az az emberek fizikai egészségét veszélyezteti.


Azt, hogy a patkányok menekülése a sűllyedő hajóról indokolt, mindennél jobban bizonyítja, hogy a két vezető gazdasági hatalom, az USA és Japán gazdasági válsága egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorja ezeket az országokat is.

Magyarországot legérzékenyebb pontján, a mezőgazdaságon keresztül akarja kiemelten támadni a globalizáció: amennyiben a költségvetési hiány-célt az ország túllépi, kilátásba helyezték a "mezőgazdasági, halászati, illetve regionális fejlesztési támogatások felfüggesztését.

Ezzel kapcsolatban ismét felhívom a kedves Olvasó figyelmét arra a tényre, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése (2009. december 1.) előtt az EU legalább hatezer milliárd eurót vont el évente a tagállamoktól, és ennek egyhatodát (egymilliárd eurót) adta vissza "támogatásként". Ennek részletes bizonyítékai elérhetőek a Szent Koronát Szolgálók honlapján (közvetlen cím: http://szkszhu.szksz.com/eusarc.html). Akinek sok a 72 oldal, elég, ha néhány percet szán annak a videofelvételnek a megtekintésére, amiben az EU gazdasági tanácsadója támasztja alá ezt a megállapítást. A Lisszaboni Szerződés megnövelte az Európai Parlament és Bizottság hatáskörét, így az elvonás/visszaosztás olló még nagyobbra nyílt.

Az Európai Parlament most elfogadott közös agrárpolitikai programja (KAP) nem kevesebbet tartalmaz, mint azt, hogy a tagállamok és az EU között megosztott hatáskörként meghatározott agrárpolitika (EUA 4. cikk) átkerült az EU kizárólagos hatáskörébe (EUA 3. cikk).

Így elhárult az akadálya annak, hogy a magyar gazdát az idei természeti csapás és az idegen érdekeltséget kiszolgáló felvásárlói hálózat teljesen tönkre tegye, rákényszerítse arra, hogy földjét idegeneknek bérbe adja, vagy magyar "strómanoknak" eladja és ezzel saját földjén napszámossá alázza, a "cselédtörvénynek" először általam nevezett szabály alkalmazásával, amelyet az MTV1 július 14-i "Ma reggel" című műsorában Lendvai Ildikó plagizált. Ha már az MSZP-ről ejtettem szót, akkor nem kerülhetem el Mesterházy Attila kijelentését értékelni: "Orbán a kiváltságosok érdekeit tartja szem előtt, mi a többiekét". A kiváltságosok érdekeinek védelméről szól a globalizáció egésze, akár az MSZP, akár a FIDESZ bitorolja a hatalmat. Ezt bizonyítja az elmúlt húsz év, benne az utolsó nyolc, ami alatt az MSZP megalapozta azt a politikát, amit az Orbán-kormány folytat. Sajátos erkölcsi nívót mutat az, amikor az egyik hazaáruló a másikat nevezi annak.

Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy megállapítsuk: nemcsak a leleplezett acélipari, hanem felvásárlói kartell is garázdálkodik az EU-n belül és ennek következménye, hogy a mezőgazdasági termékek felvásárlási ára csökken, miközben fogyasztói áruk növekszik.

Így aztán nem lehet kétséges, hogy megkésett a KAP program ismertetésében Glattfelder Béla óriási felismerése, mi szerint az "élelmiszer - az energiához hasonlóan - stratégiai cikké vált". (Glattfelder úr tájékoztatására: az élelmiszer - különösen Magyarországon - mindig stratégiai cikk volt, ezért megbocsáthatatlan a mezőgazdaság szétverésére irányuló EU-s rendelkezések Magyarországra erőszakolása.)

Ha sikerül elérnie a globalizációnak, hogy a termőföld idegen kézbe kerüljön, akkor ők "önként" fognak a génmanipulált termékek létrehozásáról dönteni, a minőség rovására történő mennyiségi növekedés (a profit gyarapodása) érdekében.

Glattfelder úr volt kedves az energiát is stratégiai árunak minősíteni (a spanyolviasz feltalálójához hasonló éleslátással). Ezen a téren is "padlón vagyunk", ahogyan Bencsik János államtitkár úr megállapította: "a jelenlegi energiaárak mellett esély sincs arra, hogy talpra álljon a magyar gazdaság".

Az aranyfedezetének eladásával öncsonkítást elkövető IMF nehézfegyverzetén, a bankrendszeren keresztül érvényesíti az értékkivonást.

Fel kell végre fognia az Orbán kormánynak, hogy a magyarországi bankrendszer felett (élén az MNB-vel) nem a Helytartótanács (mégcsak nem is a Kormánynak nevezett Helytartóság) gyakorolja a hatalmat, hanem a gyarmatbirodalom gazdái.

Az Európai Központ Bank önálló jogi személy, jogosítványa az EU minden gazdasági tevékenységét felügyelni. Az irányítása alatt működő "Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER)" tagjai, a "nemzeti központi bankok" ugyanezt a feladatot látják el saját tagországukban.

Tisztelettel javaslom a Helytartótanács tagjainak, hogy ha a Lisszaboni szerződés megerősítésekor nem is tették meg, legalább most olvassák el az általuk támogatott diktátumot azért, hogy ne hitegessék a magyar választót azzal, hogy bármilyen érdekcsökkentésre is rávehetik a bankokat.

Ha túlzásba viszik a tartalékolást, tegyék, mert nincs ellenlépés.

Ha azt mondják, hogy a pénzügyi műveletek profitjának tisztán náluk kell maradnia, akkor legalább ne beszéljenek erről.

Ha azt mondják, el a kezekkel a bankok adóztatásától, akkor gyorsan dugják zsebre (mintha "elitül" üdvözölnének valakit), mert már lendül a fegyelmező pálca.

Ha azt mondják, hogy az MNB elnökének júdáspénze havi 8 millió forint, akkor azt vita nélkül el kell fogadni.

Függetlenségünknek már a maradéka is elúszott az elmúlt másfél évben, ezért bátran kérjék Magyarország teljes gazdasági felügyelet alá vonását.

Az, hogy az idegenek segítenek bennünket ahhoz, hogy 10 millió ember éljen Magyarországon, ne érdekelje őket.

Az, hogy a munkanélküliség egyre több szakterületet sodor kilátástalan helyzetbe - legutóbbi értékelés szerint a vasutasokat - vegyék sajnálattal tudomásul.

A kapitális valótlanságok (mondhatom keményebben is: hazugságok, vagy még keményebben: baromságok) terjesztését is bátran folytassák. Olyan kijelentés, mint amit Rogán Antal tett ("Nem az számít, hogy Barroso mit mond, hanem hogy a magyar miniszterelnök mit mondott"), egyszerre két hatást ér el: egyrészt felhergeli a gazda főhelytartóját, Barrosot, másrészt önállóságunk látszatát kelti, ami a választókban ütközik rabságunk következményeinek mindennapi tapasztalásával.

Tárják szét kezüket (vagy tegyék megadás-pózba), amikor azzal szembesülnek, hogy a Lisszaboni szerződéssel ellehetetlenítésig csorbított önrendelkezési (szubszidiaritás) jog következtében a települések csődközelbe kerültek.

Azt az 1 millió 300 ezer embert, aki vétlenül, egy időben tett figyelmeztető szó nélkül belesétált a hitel-csapdába, bátran sértegessék azzal, hogy szociális segélyt koldulnak a kormánytól.

De ne csodálkozzanak azon, hogy a társadalom tűrésküszöbén egyre többször átcsap tevékenységük hatása és "Magyarország egyre inkább dühös hely"-lyé válik.

Készüljenek a forró őszre, mert nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy beteljesüljék Szanyi Tibor jóslata: "Élve fogják megnyúzni a Fideszt őszre." Hozzá kell tennem: nemcsak a Fideszt, hanem minden pártot, amely tetteivel elő akarja segíteni, hogy a sírba ereszkedő neoliberális világrend bennünket is magával rántson.

Mérhetetlen vakság kell ahhoz, hogy valaki ne vegye észre a haláltusáját vívó világrend hatalmi hátterének, a liberális-kapitalista rendszer eszközhalmazának megroppanása által keltett bizonytalanságot, amely hatását a globalizmus kivetíti minden olyan országra, amely gyarmatbirodalmához tartozik.

A Helytartóság (leánykori nevén: Országgyűlés) ebben a vakságban szenved.

Látszat-tevékenységét úgy végzi - a média teljes támogatása mellett - mintha minden a legnagyobb rendben lenne, és törvényhozási - vagyis az ország életét meghatározó szabályozási - tevékenységet folytatna. Hoz törvénynek nevezett végrehajtási utasításokat a Szent Korona Értékrend áthallásával (az utóbbi napok eseményei alapján)

- a nemzetiségek parlamenti részvételéről, az állampolgárság behatárolása nélkül, tehát liberális szemléletben,

- a védelemről, annak egyik formai kellékét - az elöljáróságok összefüggéseit - hibásan szabályozva,

- a belbiztonságról, ugyanilyen "beletenyereléssel", amelyre az ellenzéki kifogás létrehozza a lényegtelenség kiemelésének gumicsontját.

A Helytartóság tevékenységére egy népi hasonlat alkalmazható: folyamatosan a szarva közt célozza a tehén tőgyét. Érthetetlen a csodálkozása azon, hogy sohasem talál.

Jól mutatja a Helytartóság bohózattá alázódását a Novák Előd ügy. A Jobbik által a parlamentbe hozott "megengedhetetlen stílus" ugyanis nem más, mint a lényegtelen tevékenység törvényhozásként történő eladási szándékának karikatúrája.


Lázas tartalmi semmittevésük közben nincs idejük azt a kérdést feltenni maguknak (és válaszolni rá), hogy helyes-e olyan kormányzati, jogalkotási tevékenységet folytatni, amely egyetlen célja a diktatúra elnyomó erejének fokozása, vélt vagy valódi sérelmek megtorlását, illetve egyéni és csoportérdekek kiszolgálását eszközként használva?

Nem az lenne-e talán a feladatuk, hogy az állam és az állampolgárok szabadságát biztosító irányelv-rendszert érvényesítsenek a társadalmi együttélés mindennapjainak szabályozásával, amely a társadalom különböző csoportjainak érdekeit hangolja össze?

Ha eddig a kérdésig és önmaguknak adott válaszig eljutnának, akkor rájönnének, hogy gumicsontokkal, egymástól elszigetelt döntési helyzetek alapján, egymástól elszigetelt döntés-előkészítéssel hozott káosz-alkotással Hazánkra zúdítják a globalizmus hatalmi háttere megroppanásának minden következményét.

A gazdasági értékmentés nem elég, ezt a terrorizmus erősítésével egészíti ki, igazolva B. Farell jóslatát: "Amint megkezdődik a gazdaság teljes széthullása, ezzel egy időben megkezdődik a nyugati társadalmak egyes szegmenseinek teljes elszegényedése, a globális háborúk és a teljes katasztrófa."

Fidel Castro most jól látja a helyzetet: "az Egyesült Államok és szövetségeseinek iráni és észak-koreai politikája atomháborúhoz vezethet."

Ha a világ nem ébred fel időben, akkor az USA-val "felbonthatatlan kötelékben lévő" Izrael fog az atomháború kirobbantója lenni, de számolnia kell azzal, hogy - ismét Castrot idézem - "Ők olyan ellenállásba ütközhetnek ott (Iránban), amilyet Irakban nem tapasztaltak".

Ezt az állítást az bizonyítja, hogy Izrael folyamatosan provokálja a világ államait, nemcsak Iránt, hanem mindazokat, amelyek a gázai gettó lakóinak életét elviselhetővé akarják tenni.

Izrael el akarja érni, hogy kiteljen a becsülete (jó, tudom, ez csak hasonlat) a Közel-Keleten és kénytelen legyen új hont foglalni.

Magyarok!

Most még van erőnk ahhoz, hogy megmentsük Hazánk, családunk és önmaguk jövőjét!

Most még képesek vagyunk önvédelmet gyakorolva nemcsak ellentmondani, hanem ellenállni is azoknak, akik azon tevékenykednek, hogy a régi világrend mindannyiunkat magával ragadjon a pusztulásba!

Ehhez az kell, hogy elforduljunk a megtévesztésünkre szolgáló nenyitől, és az Új Világrend Szent Korona Értékrenddel ránk kegyelmezett gondolkodási módja (paradigmája) szerint, amelyet az egyetemes magyarság érdekegységet kifejező összefogásával érhetünk el.

Az érdekegység megvan a Szabadság Alkotmányában, amely a Rabság Alkotmányának (a Lisszaboni Szerződésnek) megvalósítható választási lehetősége (alternatívája).

A békés hatalomváltás módszerét is kezünkbe adta a Teremtő a Szent Korona Értékrenddel.

Az összefogás szándéka is megvan, csak azokat az embereket kell leleplezni, akik az élre álltak megosztó, a diktatúra-kiszolgálás hátterét adó "küldetésüket" teljesítve.

Meddig vársz, magyar, azzal, hogy leleplezésükkel szabad magyarnak mondhasd magad?

Kelt Szegeden, 2010. Napisten havának 15. napján.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

A levélben lévő állítások további bizonyítékai olvashatók a http://szkszhu.szksz.com/hiradattar.html honlapon.

Az írás változatainak címei:
A levél nyomtatható változata: http://szkszhu.szksz.com/ISz100715.pdf, http://szkszhu.szksz.com/ISz100715.doc
Ígéretbehajtó Szemle változat: http://szkszhu.szksz.com/ISz06021.pdf
Honlapcím: http://szkszhu.szksz.com/IBSZ100715.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése