2010. július 14., szerda

Idegen megszállás előkészítésének folyamata

2010. július 10. - 18:21 Jövőnk.info

Írásom a cionista megszállás folyamatának rövid elemzése. Vázlatos
jellege miatt számos kereszthatásra nem térek ki, a könnyebb
érthetőség kedvéért a külső megszállást egyirányú mozgásként
ábrázolom. Azonban a teljes kép ennél sokkal árnyaltabb. A folyamat
előrehaladása során egyre nehezebben visszafordítható, és kialakulása
pillanatában a legkönnyebben megakadályozható. A hazánk múltjában
lezajló katasztrófák sorozata legyen intő jel minden, szabad nemzeti
közösségben élni vágyó nép számára.

1. szakasz: Az egyelőre még kis számú idegen közösség kitapasztalja a
terület társadalmi ranglétrájának sajátosságait, majd a társadalom
értékrendjének átvétele nélkül megpróbál minél magasabbra jutni a
társadalmi hierarchiában. (pl. magasabb fokú iskolázottsággal az
egyénnek nagyobb valószínűséggel lesz magas fizetése)

2. szakasz: A helyi viszonyokhoz való alkalmazkodásuk után azonnal
megjelennek az ún. non-profit, társadalmi célú szervezetek, ezek
sokszor nevükben is tükrözik céljaikat, így könnyen felismerhetőek.
Többnyire az "egyenlőség" "szolidaritás" "emberi jogok" és hasonló
tartalmú, jelszó értékű kifejezéseket alkalmazzák. Ezek általában
olyan kifejezések, aminek jelentése senki számára sem egyértelmű,
helyzettől függően akármire alkalmazhatóak, a gyenge jellem által szép
céloknak tartott dolgokhoz köthetőek. A kezdeti szakaszban az ilyen
szervezetek csak néhány tagot számlálnak, azonban az intenzív
alkalmazkodásnak köszönhetően a szervezet tagjai az átlagosnál több
forrást halmoznak fel. Ebben a szakaszban néhány ezer fős idegen
közösségről beszélhetünk.

3. szakasz: Az idegen közösség tagjai a felhalmozott forrásokat
szaporítják. Ez alatt elsősorban a már meglévő "elfogadtatásra"
felhasználható tényezőket alkalmazzák, ez jelen társadalmi viszonyok
között a műveltség, a felsőbb társadalmi rétegek viselkedésmintájának
külső átvétele, (és ne feledjük, itt csakis külső átvételről van szó,
az életérzésük nem változik) és a felhalmozott vagyon. Ezt elsősorban
kapcsolatháló kiépítésére és még nagyobb vagyon felhalmozására
használják.

4. szakasz: A felhalmozott forrásokat a fent említett szervezetek
elsősorban az adott társadalom vezetői körében történő népszerűsítésre
használják. Itt a folyamat kettős irányultságú lesz. A társadalmi
zavarok helyi jellegének kitapasztalásával és a társadalom
legelégedetlenebb rétegeivel folytatott érintkezés során az idegen
érdeket képviselő szervezet összekapcsolódik a társadalom
szélsőségeivel, illetve a társadalom természetes immunreakciója során
kivetett szubkultúrákkal. Így a tétlenkedő vezetői réteg válaszút elé
kerül. Jobbik esetben a leghatározottabb választ adja, és egy belső
tisztulási folyamatot indít meg, azonban ennél gyakoribb a korszak
sajátosságaként megjelenő emberi gyengeség megnyilatkozása. A hatalmát
féltő vezetés megpróbál az "új idők változásai"ként értékelt bomlasztó
folyamatok élére állni, így az idegen érdek általi bomlasztás mintegy
"felülről" áthatja a társadalmat. Eközben az idegen közösség vagyona
gazdaságot befolyásolni képes tényezővé válik. Ezen a ponton a
folyamat felgyorsul, és a széthullás jelei egyre inkább láthatóak
lesznek a hétköznapi életben is.

(erőszakszervezet által biztosított melegfelvonulások, a fiatalság
lelkének média útján történő pusztítása, az idegen közösség nyílt és
elfogadott állami támogatása)

5. szakasz: Mivel az idegen érdek képviselői nem az általuk mutogatott
eszméket képviselik, azokat csupán a nemzeti felépítmény lebontása
céljából alkalmazzák, az idegen közösség a vezetésben is rejtve ugyan,
de közösségként viselkedik, azonban az őshonos fajta elitjének tagjai
eddigre már menthetetlenül fertőzöttek a bomlasztó liberalizmus által.
Emiatt a beszivárgó közösség tagjai az őshonos elitet fokozatosan
kiszorítják a hatalomból, mert az már képtelen közösségként
viselkedni.

(lefizethető, zsarolható, saját boldogulását tartja előbbre,
lényegében megfeledkezik hivatásának mibenlétéről)

6. szakasz: Az őshonos nép a vezetésből teljesen kiszorult, az állam
nyíltan idegen érdeket szolgál. A nemzeti felépítmény visszaállítását
kezdeményező társadalmi mozgásokat a kollaboráns kormány csírájában
elfojtja, nagyobb mértékű tömegtámogatás esetén beépülés által
irányítás alatt tartja. A vezetésre alkalmas embereket még
fiatalkorban saját szervezeteibe építi, (de soha sem vezetőként) és a
belenevelt idegen életérzés miatt az többé nem érzi az összetartozást
saját népével. Államilag ellenőrzött a nemzet megosztottsága, az ezt
biztosító demokrácia pedig megakadályoz minden visszaállítási
kísérletet.

7. szakasz: A nép elbutítása és elkorcsosítása államilag támogatott,
minden gyermek már születésétől rá van kötelezve az abban való
részvételre. A kezdetben rejtve működő, teljes társadalomra
kiterjesztett eugenikai program az őshonos fajta számbéli
megfogyatkozását majd kipusztulását segíti elő, a betelepült
kisebbségeket célzottan szaporítja, a különböző fajú lakosságot a
munkalehetőségek helyi eloszlásának befolyásolásával célzottan
összevegyíti, így a lakosság megosztottsága már genetikai és
kulturális alapon is biztosított. Az idegen uralkodó elit biológiailag
és szellemileg továbbra is elkülönül a rabszolgasorba taszított
társadalomtól, az uralkodó elit újratermelése elkülönült
szocializációs rendszerben történik. (idegen vallási, faji alapon
szelektáló iskolák, ezt nyíltan fel nem vállaló de a gyakorlatban
megjelenítő magániskolák) Az uralkodó elit és a betelepült fajta
erőszakszervezetek által védett, a civil lakosság minden ellenkezése
hatástalan. (őrző-védő cégek, végső esetben katonai megszállás)

A jelenkori magyar társadalom a folyamat végső szakaszában van. Ezt akarjátok?

Nógrádi Tamás, szociológus - Jövőnk.info
Nemzeti hírháló


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése