2012. október 13., szombat

Jogfolytonosság

Egy kis emlékeztető:
Magyarország Szent Korona eszme szerinti Szabadság Alkotmánya
 


1. § Magyarország örökké szabad. (Hungaria semper libera) 
2. § A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez. (Una et eadem libertas) 
a) A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek. 
b) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén. 
3. § Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. (Sacra Corona radix omnium possessionum) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve: 
a.) Nem semmisítheti meg a birtokot. 
b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését. 
c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot. 
4. § Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. (Sub specie Sacrae Coronae) 
5. § Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. (Ius resistendi et contradicendi) 
Sajnos a hatalom, még ha mindenki ezt írná rá, sem venné figyelembe a népakaratot. De mégis meg kell mutatnunk, hogy vagyunk! 

A HAZAÁRULÁS bűntettét követi el mindaz: 

    aki az illegitim álhatalmat legitimként súlykolja 
    aki az illegitim politikusokat legitimként kezeli 
    aki az érvényben lévő Magyar Királyság helyett Magyar köztársaságot mer említeni 
    aki azérvényben lévő Szent Korona TÖRVÉNY helyett idegen tákolmányra meri mondani, hogy jogkövető 
    aki terroral, idegen hadsereggel kényszeríti ki a Törvénytelen állapot fenntartását 

NEM ALKOTMÁNYOZNI KELL, HANEM TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNYOS JOGFOLYTONOSSÁGOT HELYREÁLLÍTANI 

TÖRTÉNELMI 
Mert a Magyar népközösség létezése óta fennállóan, lelkiségünkben hozott, ezért nem leírt, és államalapításunk óta leírt (I. István törvényei, Aranybulla, Werbőczy 3-as, 1800-as törvények egy része, stb.) szerves-társadalomi rendünket szervező, fenntartó közösségi akarat tömör, mai megfogalmazása. 

ALKOTMÁNY 
A magyar népközösség állam ALKOTÓ akaratát 
kifejező, szervestársadalom-politikai (és nem pártpolitikai) értékrend! 
Ez az értékrend, őseink sok száz év alatt kikristályosodott közösségépítő és összetartó ereje! 
Ezt az ősi hitvallást, minden magyar embernek, szívébe és lelkébe kell hordoznia! Ezért őseink, ezt nem is foglalták írásba! 
Sajnos a világ rossz irányba fordulásával, újkori írásos megerősítése, szükségessé vált! 
Mivel az Alkotmányt, a Nemzet alkotta, csakis a Nemzet egységes akarata változtathatja meg! Időszakosan regnáló párthatalmak, vagy külföldről érkező agresszorok, ezt soha nem tehetik! 
Ha teszik, akkor az nem volt és nem lehet törvényes! 

ALAPTÖRVÉNY 
Nem alkotmány! 
Feladata, hogy az örökérvényű Alkotmányunk pontjait, a mindig aktuális társadalompolitikai rendszerhez illessze. 
Értelmezze és utat mutasson a napi élet törvényeinek megfogalmazásához. 
Alaptörvényt, a Parlamentnek kell meghatároznia, minősített többséggel. 
Ma azért kell az Alkotmányt és az Alaptörvényt egymástól elválasztani, mert bonyolult világunkban a társadalmi szerveződési formáció viszonylag gyorsan változik, míg az Alkotmányos értéke viszont örökösek! 

TÖRVÉNYKEZÉS 
(TAXÁCIÓ) 
Az Alkotmány és az arra épülő útmutatás (Alaptörvény) szerint elkészített szaktörvények összessége. 
A Szak minisztériumok készítik és a Parlament hagyja jóvá. 

SZENT KORONA 
Nem azért Szent, mert azt mondja a keresztény egyház, hanem azért szent, mert mindenek felett álló és a magyar népfelség államalkotó örök akaratát szimbolizálja! 
Összeköti a magyar múltat, jelent és jövőt! Összeköti a természeteset, a természetfölöttivel! 
Mivel teste a magyar népközösségünk, ezért mondjuk, hogy élő 
organizmus, vagyis személy! 
Mivel teste a magyar Nemzet, ezért minden magyar érték TULAJDONOSA is! 
Így válik Ő, a legmagasabb közjogi méltóságunkká! 

MIÉRT ELLENEZIK A NEMZETKÖZI HATALMAT KISZOLGÁLÓK, TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNYUNK JOGFOLYTONOSSÁGÁNAK HELYREÁLLÍTÁSÁT? 
Azért, mer akkor minden aktuális nemzetközi szerződést, újra kellene tárgyalni és olyan formában megkötni, amiből a Magyar Nemzetnek csak előnyei és nem hátrányai származnak! Ez pedig sérti a globalizációs törekvéseket és érdekeket! 
Egy nemzet ALKOTMÁNYÁT semmilyen nemzetközi szerződés sem írhatja felül! 

EZÉRT, 
MINDENÜTT HANGOZTASD, IRD LE HA SZÜKSÉGES: 

TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNYUNK HELYREÁLLÍTÁSÁT KÖVETELEM! 

Magyar Szent Korona eszme szerinti 
Szabadság Alkotmány 

Preambulumba javasolt: 
1. Deklarálni a magyarság kárpát-medencei ősi eredetét. 
2. Deklarálni, "Magyarnak nem születni, hanem lenni kell" örökös tényét. 
3. Történelmi Alkotmány, Alaptörvény, Taxáció fogalmak rögzítését. 
4. A Magyar népközösségi fennmaradási, területi, környezeti védelmének általános meghatározását. 
5. Hazaárulás, fogalmának örökös tényét. 

1. Hungaria szemper libera 

      (1) Magyarország örökké szabad. 
      (2) Az állam szabadsága 
        a./ a társadalmi együttélés szabályai jogrendszerbe foglalásának és érvényesítésének, 
        b./ a külkapcsolatok létesítése és felbontása gyakorlásának, 
        c./ a társadalmi berendezkedés meghatározásának, 
        d./ a külső és belső védelmi eszközei fejlesztésének és alkalmazásának, 
        e./ a Szent Korona Önigazgatási Rendszerét követő "Nemzetgyűlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló" 2. főtörvényben megvalósuló képviseleti rendszer kialakításának és gyakorlásának minden más államtól való függetlenségét jelenti. 
    (3) Az állam szabadsága a Szent Korona tagok együttesen gyakorolt alapjoga, annak egésze, vagy bármely eleme soha, senki által és senki érdekében nem szüntethető meg. 

2. Una et eadem libertas 

(1) A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható. 
       (2) A Szent Korona tagja: 
        a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint 
        b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek . 
      (3) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén. 
      (4) Aki nem a Szent Korona tagja, az a Szent Korona Országában vendégként él, teljes körű kötelezettség terhével és a vendégjog gyakorlásával. 
      (5) A Szent Korona tagságra méltatlan személyt az "Államhatalom gyakorlásáról" szóló, 1. főtörvényben meghatározott esetekben meg kell fosztani Szent Korona tagságától. 
      (6) A vendég ugyanazon joggal rendelkezik, mint a Szent Korona tagja, kivéve: 
        a./ nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szent Korona Országának politikai, társadalmi és gazdasági életére befolyással van, 
        b./ nem vehet részt az ország gazdasági politikájának kidolgozásában és alkalmazásában, 
        c./ sem maga, sem leszármazottja nem lehet a Szent Korona tulajdonának birtokosa. 

3. § Sacra Corona radix omniumpossesionum. 

(1) Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotóeleme, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóelemét jelentő Szent Korona tagok birtokolhatnak. 
      (2) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve: 
        a.) Nem semmisítheti meg a birtokot. 
        b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését. 
        c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át és örökítheti a birtokjogot. 

4. Subspecie Sacra Coronae 

      (1) Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. 
      (2) Magyar érték minden olyan - (3) bekezdés szerinti - tevékenység eredménye, amelyet 
        a./ magyar lelki-, szellemi vagy anyagi tulajdonnal, 
        b./ Magyarország területén, 
        c./ a Szent Korona tagja, vagy a Szent Korona vendége, illetve azok közreműködése 
        hozott létre, illetve szolgáltatott. 
      (3) Csak olyan tevékenység végezhető, amely 
        a./ eredménye (termék vagy szolgáltatás), 
        b./ a tevékenység végzéséhez használt eszközök működése, 
        c./ a tevékenység végzése során keletkezett hulladék nem károsítja és/vagy veszélyezteti az ember lelki-, szellemi- és testi egészségét, valamint a természetes környezetet. 

5. § Ius resestendi et contradiscendi 

        (1) Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. 
        (2) A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti: 
        a./ az állam szabadságának, 
        b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának, 
        c./ a birtoklás szabályának, 
        d./ a vendégjog szabályainak, 
        e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás. 

MINDEN HIVATALOS LEVÉLRE, AZT NEM KITÖLTVE, ÍRD RÁ KERESZTBE, NAGY BEŰKKEL: 

TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNYUNK HELYREÁLLÍTÁSÁT KÖVETELEM! 
*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése