2010. július 26., hétfő

A történelmi érdeklődésű olvasónak e cikkel kezdve egy négy részből álló sorozattal szeretnék kedveskedni. Ha sikere lenne, akkor még egy-két írással bővíthető a sorozat. Az első részben általános vallástörténetről lesz szó. A másodikban az ennek az eszmeiségnek egy európai kitekintéséről. A harmadikban a szemita világhatalom középkori működését érintem. A negyedikben visszatérek a kiindulópontunkba, és a hazánk szuverenitása elvesztésének kevésbé ismert okait vázolom fel.


Az őskereszténység valláselméleteFelvetődött a világ magyarsága együtt gondolkodás érdekében, hogy szükséges lenne a nemzeti elkötelezett személyek, társadalmi szervezetek és a megújulásban érdekelt keresztény vallások részére az őskereszténység fogalmának egy szakszerű összefoglalójának elkészítése. Valóban nagyon fontos kérdés – a nemzet és a világ jövőjének a megmenthetősége érdekében – az őskereszténység törzsfejlődésének pontos ismerete.

A magyarok istene, az Ősi-napisten újra fénylik címem kiadásra került könyvemben leírt alapfogalmunkból induljunk ki (a könyv ismertetője a honlapomban):
Őskereszténység: az egyenlőszárú körosztó kereszt szimbólumára felépülő matriarchális, vagyis anyatiszteletű „barbár” (magyarázata lejjebb) vallásforma, az emberiség legteljesebb természetvallása, szaknyelven szólva maga a legigazabb ősmaterializmus (megkülönböztetve a dialektikus materializmustól).
Megjegyezve: az általam használt őskereszténység fogalmát a szakirodalom használja elő- vagy protokereszténységként is.

Ez a tömör megfogalmazása nem terjed, nem terjedhetett ki minden fontos jellemzőjére. A szakirodalom anyagainak szintéziseként az őskereszténység jelentősége az alábbiakban foglalható össze:
1.      A Homo sapiens kifejlődésének korszakában, a pleisztocén 2,5 millió éve alatt keletkezett az őstermészet-vallásból szerves fejlődéssel a modern ember kialakulása időszakában. Az utóbbi 100 ezer év alatt már létező emberi vallás az őskereszténység, mely a Nílus medencéjében kiteljesedő Atlantisz társadalmának meghatározó emberi hite az özönvíz előtt (lásd a lenti honlapom Atlantiszról szóló cikkében).
2.      Jellemzői: valódi matriarchális barbár* vallásforma, mely az igazsághitre, az erkölcsösségre, az anyatisztelet elsődlegességére, a teremtő Napisten tiszteletére és a gyermek (fiú és lány) szeretetére épül, a telepes munkakultúra társadalmának összetartó emberi hitrendszere.
Barbár* az ősiségében pont az ellenkezőjét jelenti, mint amit ma nemzetközileg értenek rajta.
3.      Az őskereszténység az emberiség legigazabb ősmaterialista világképe, vagyis nem az elvont transzcendens istenszellemekhez való elváró, könyörgést kifejező vallásforma, hanem egy valódi cselekvő és természeti istenvallás, mely a Nap égitestünknek a Föld bioszférájára ható anyagelvű (fénye által) teremtő hitelméletére épül.
Hogy mindenki pontosan értse: az őskereszténység még véletlenül sem ateizmust jelent, hanem a legerősebb anyagelvű természetvallást, mely őseinknél a teremtő Napisten megszemélyesítésében öltött testet.
4.      Az őskereszténység jelentősége az asszír szemitizmus világuralomra jutásával, az új időszámításunk kezdetén Jézus Krisztus születése időpontjára fókuszálva, illetve halálával, a zsidó valláshatalom általi keresztre feszítésétől fokozatosan elvész. Szóval átalakul egységesen patriarchális, pogány, militarista, és a pénzhatalmat kiszolgáló új világvallásokká, mint a judeo-kereszténység, az iszlám és a többi mai vallásforma. Pontosítva: minden mai vallásforma az őskereszténységből keletkezett! Annak hitvilágát Jézus születési időpontjára datálva, azt átvéve és 180 fokban megfordítva egységesen létrehozták belőle a pogány apajogú új idealista világvallásokat.

Az őskereszténység keletkezése legeklatánsabb módon, a teremtéselméletén keresztül mutatható be.
A.     Isten feletti szint:
Az anyagi világ megteremtése, megszülése. Mivel tudásuk szerint szülni csak a női nem képes, az őseink hitében az anyagi világot az Ősmama, Ősanya lehetett csak képes megszülni. Aki a hitük szerint, szűznemzéssel, az elsődleges női princípiumként (kiindulási pont, kezdet) az ősi szülőcsatorna a szem (sumer), a mag (mag(y)ar) képében megteremti. Az ATUM, az ASZUM egyiptomi neveken keresztül a magyarok Nagyboldogasszonya (Göncölszekér!), a Szűz Mária ennek a mítosznak megfelelően, az isteni világon felülálló névalakjai.
B.     Mennyei, vagy isteni szint:
Szűz Mária, az általa szűznemzéssel megszült anyagi világgal együtt megszüli az egy fiát, a Nap égitestet is, mint a nappalt, a fény képében teremtő másodlagos hím princípiumot valós teremtő erőként, aki így az Egyistenné válik = Égis-teremtő-egy-nap, aki szóképének mozaikszavából (megfelelő betűiből, aláhúzva) képződik az Isten szavunk. Teremtő párjaként az éjszaka, a női nemet meghatározó Holdistennő (az istennők már csak Boldogasszonyok, a nagy jelző nélkül), aki már az Ősmama leányát, az ARÁT jelképezi, és az ő leány leszármazottai azok, akik mint teremtő erők a Napistennel már a természetes megtermékenyüléssel (heteroszexuális) és szülési módon – nem szűzen – népesítik be a mennyet, annak mintájára pedig a Földet.
C.     Földi szint:
A Mennyből a Napisten fiaként a fény képében Földre szálló Hórusz istenfia (gyermek) által – aki teremtő erőt hoz magával – megteremti a földi embert, Ádámot, annak oldalbordájából és földi anyagból Évát, hogy a továbbiakban már a teremtés itt is a természetes útján folyjék. Nézzük csak mit is jelent az Ádám = fordítva olvasva: Mádá(r) = Hórusz sólyomisten, Turulmadár! Ki termékenyíti meg Emesét? A hím Turulmadár! Az őskereszténység ősmaterializmusából adódó hitelv, vagyis az ANYAGELVŰSÉG azt jelenti, hogy sem a Mennyben, sem a Földön, már szó sem lehet többet szűzen való szülésről, csak az első és egy alkalommal az egy Napisten feletti szintben.

Felvethető kérdés: mégis mi az alapvető különbség az őskereszténység és az újkeresztény, vagy judeo-kereszténység valláselmélete között? A legfontosabb különbség a teremtéselméletükben található. Amíg az őskereszténység az ősanyag megszülését az Ősmama (Ómami), Nagyboldogasszony tisztéhez kapcsolja az isteni szint feletti szűzen (szűznemzéssel) történő megteremtéséhez, ezért anyagelvű, vagyis ősmaterializmus. Addig a judeo-kereszténység ugyanezt már a férfi princípiumhoz köti, ezért idealizmus, és vált a hite hamis teológiává. Az őskeresztényi elv a logikus teremtéselmélet, ellenkező esetben a hímtermékenyítő erőt is előbb meg kellett volna szülnie valakinek, az akkor még nem is létező anyagból!

Az újkereszténység – nem kell megijedni tőle – az őskereszténység teremtéselméletét úgy vette át és alakította ki belőle a sajátját, Szűz Mária és Jézus Krisztus személyében, mint az ősteremtés elvének duplikációját. Ugyanaz a történet, csak annyi különbséggel – miként írtam – a mai kereszténység már nem barbár matriarchális, hanem pogány patriarchális vallásformává lett, ezért a katolicizmusban is a világot teremtő őserő, az Istenatya már nem női, hanem féri princípium. Ez az abszolút bizonyítéka annak, hogy a mai világvallások a saját tanításaik ellenére, és hiába is tagadják, már mind pogány vallásformák (hímuralmúak), melyek a legkárosabb emberi filozófia, a fenntartható fejlődés terjesztői és haszonélvezői. Ez az a kétezer év óta tartó hazugsághalmaz, ami az emberi faj teljes kipusztulását hordozza magában. És ez az a hazugsághalmaz, amit csak egy azonnali vallásreformmal lehetne elhárítani a jövőnk útjából.

Ezért bátran lehet ma is imádni Szűz Máriát, az Atyaistent és a Jézust (gyermeket) – csak ebben a sorrendben – ha közben tudjuk, hogy ők az őskereszténység istenségei, amit az újkereszténység 180 fokos fordulattal vett át a magyarok ősvallásából. Nekünk magyaroknak ezért tudnunk kellene azt, hogy az ősvallásunkban: a Szűz Mária = a magyarok Nagyboldogasszonyával (istenek feletti szint); az Atyaisten = a magyarok istenével a teremtő ősi Napistennel (mennyei szint a Holdistennővel); a Fiú = a Gyermekkel (aki fiú és lány is lehet, földi szint), és így épül fel az őskereszténység szentháromsága. Mindenki hasonlítsa össze a két keresztvetést:
1.      Őskereszténység: „Az Anyának és Atyának s Gyermeknek nevében, Ámen!”
2.      Katolikus kereszténység: „Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen!”

Felvethető kérdés: mégis milyen vallásforma az, amelyik még a szentháromságából (keresztvetéséből) is kihagyja az ANYA fogalmát? Bizony, nem más, mint egy pogány vallásforma! Megjegyezve, a Szentlélek mégsem fejezheti ki az Ősanya fogalmát – nevezze meg! – és a sorrend sem helyes.

Befejezésként már csak azt kell elismételnünk, hogy a Nagyboldogasszony, a magyarok Ősmamája, Ősanyja azért a legerősebb hitelv az őskereszténységben, mert ő az, aki szűzen (szűznemzéssel) megszüli az anyagi világot, és lényegében az egyszeri és megismételhetetlen őserőt fejezi ki. Nála nincs feljebb! Ezért ajánlhatta fel Szent István király is a magyar nemzetet az Ő szent kegyeibe. Nagyboldogasszonyunk az, aki a magyarok istenének megszüli az egy istenfiát, a Napistent, és a Holdistennőt (például: Tefnut, Ízisz, Anu boldogasszony nevekkel), akik már az egyes magyar vallású törzsek ősanyáivá váltak. Ők már nem Szűzanyák, hanem Szentanyák vagy Boldogasszonyok, másként a törzsalapító istennők, a mindenkori Napisten (pl.: Amén, Attis, Apollón) teremtő erejével együtt.

Kérem, gondolják végig a következményt! A magyar nemzettől elvették ősiségét, történelmét, ősvallását. Ezért, ha a magyar nép a legrövidebb időn belül nem tudja visszaszerezni elsőként az őskereszténység vallásformáját, másként a magyarok istenét, az Ősi-napistenhitét vezérlő eszméjének, akkor ne csodálkozzunk azon, ha akár 50 év múlva is a magyar nemzetről – mint az emberiség ősnemzetéről – már csak könyvtárakban olvashat majd leírásokat az emberiség. De ott is csak a minket elpusztító ellenségeink (szemiták) által leírtakban. A hímsoviniszta hitvilág nem természetkompatibilis elem, egyenesen a fajunk közeli halálába vezet. A világ megmentése a magyarok Nagyboldogasszonya matriarchális hitvilága új eljövetelén múlik, és nem a hím messiásvárástól (Illés!).
Különösen ajánlanám vallástörténeti összefoglalómat vallásreformban gondolkodó vallási vezetőknek!

TÁCSI ISTVÁN
Vaskút, 2008-08-26

Kérem, tekintse meg a honlapomat is:Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése