2010. július 10., szombat

A kettős beszéd rabságában

* www.nemzetihirhalo.hu *****

A FIDESZ kettős beszédet folytat.
A magyar választók felé kinyilatkozó, a Gyarmatbirodalom gazdáival szemben engedelmes Helytartóként kinyilatkozás fogadó.

Mivel gazdáival nem folytathat párbeszédet, ezért alárendeltjeivel szemben ugyanezt alkalmazza.
Önpusztító kóresetként kezelendő elvakultság szükséges ahhoz, hogy valaki támogassa azt a politikát, aminek célját nem ismeri, amivel szemben közérdekű adatok megismerési jogát nem gyakorolhatja, aminek okáról, és következményeiről kérdést sem tehet fel, amivel szemben tényeken alapuló ellenvetése nem lehet, vagyis: amivel kapcsolatban nincs akarat-meghatározó döntési helyzetben.

Így aztán beláthatatlan személyiség-kisiklató következménye lesz annak, hogy a bálványimádók elfogadják azt a nyilvánvaló hazugságot, amivel Orbán Viktor önbizalmukat (elvakultságukat) növelni akarja: "a magyar választók 80 százaléka az áprilisi parlamenti választáson a változásra szavazott". A választók 36 százaléka nem vett részt a diktatúra túlélésére kitalált választási törvény szerinti színjátékban, ezért senkire sem szavazott. Ha az MSZP-re, a Jobbikra és a LMP-re szavazókról is azt állítja, hogy az általa képviselt "változásra szavazott", ez akkor is csak a választók kevesebb, mint kétharmada (64 %-a) adta hozzájárulását az eddigi rendszer folytatására, amit Orbán Viktor "változásnak" nevezett.

A másik hazugság a "változás" kifejezésben van. Ez az egyszerű ember számára azt jelenti, hogy másként lesz, mint eddig. A költségvetési hiánycél változatlan (3,8 %), a bankok és a nagyvállalkozók kedvezményezettsége ugyanaz, mint eddig, a gyarmati sor, mint ok következményei (munkanélküliség, infláció, szegénység és államadósság növekedése) változatlanok, akkor a változást (vagyis azt, ami másként lesz, mint eddig) csak a megszorító intézkedések növelése jelenti.

Van valaki, aki azt mondja, hogy nem kóreset az, amikor valaki saját sorsának végveszélybe kerülését elvakultan támogatja, a vezérürü kolomphangjának gondolkodás nélkül követésével?

A nenyi (Nemzeti Együttműködésről szóló politikai nyilatkozat) hatása azt mutatja, hogy a magyarság a gumicsontokat egyre inkább felismeri és helyén kezeli azokat.

Az, hogy az MSZP egy gúny-törvénytervet terjesztett elő, vagy az, hogy - egy nevét eltitkoló személy - Alkotmánybírósághoz fordul semmi meglepetést nem okozhat azok számára, akik ezeket megismerik, mert nem az ellen tiltakoznak, hogy a nenyi a Gyarmatbirodalomnak tett hűségnyilatkozat. Nem erre vonatkozik a FIDESZ képviselők "sz.r" és "butaság" jelzője sem.

Sokkal fontosabb ennél az, hogy a kisebb módosításokkal igazzá tett nyilatkozat-szöveget továbbküldve, nyomtatva nagyon sokan terjesztik. Biztos vagyok abban, hogy rövidesen - nemcsak a nenyi törvényben meghatározott "hivatalos helyiségekben", hanem az utcákon is - kiragasztva megjelennek, mintegy népi engedetlenségként a Gyarmatbirodalomnak tett hűségnyilatkozattal szemben.

Amikor erről esik szó, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a jelenlegi törvényhozás a Szent Korona Értékrend jogszabálytervezeteit tekinti szellemi alapnak (magyarul: ellopja gondolatokat).

Senki számára nem lehet megkérdőjelezhető ez az állítás, aki összehasonlítja az elmúlt két hónapban létrehozott állampolgársági és választási törvénymódosításokat, valamint az államhatalom szerkezetére vonatkozó törvényeket az "Új Világrend paradigmája (gondolkodási módja) a Szent Korona" c. könyv 1. és 2. főtörvényeivel. Ugyanakkor az az alapvető különbség is egyértelmű a két jogalkotás között, amely a gyarmatbirodalmi kötöttség és a függetlenség közötti lényegi eltérésből ered.

Ugyanez vonatkozik a nenyi-re is, ami a Jelképekről és ünnepekről szóló főtörvény 7. §-ának tartalomhamisító átvétele. Aki összehasonlítja a nenyit a Szabadság Alkotmányának rövid szövegével, látja, hogy mi a formai azonosság és a tartalmi különbség a két szabályozás között. A formai azonosság melletti tartalmi különbséget Orbán Viktor alábbi nyilatkozata bizonyítja: "semminek sem örülne jobban, mintha kifüggeszthették volna a mai magyar hatályos alkotmány preambulumát", vagyis ugyanarra az önazonosság-meghatározásra utal, amit az "Új Világrend paradigmája (gondolkodási módja) a Szent Korona" c. könyv magyarországi jogszabálytervezetek rövid indoklása a Szabadság Alkotmányának rövid szövegével kapcsolatban:

"2.5 A "Magyarország jelképeiről és ünnepekről" szóló 3. főtörvény
a./ kötelezővé teszi Magyarország jelképeinek használatát minden elöljáróság részére,
b./ lehetővé teszi mindenki számára a Szent Korona jelképeinek használatát,
a nemzeti önbecsülés és önazonosságtudat erősítése céljából."

A nenyi a diktatúra megtartására tett hűségnyilatkozat, ezért az egyetemes magyarság önbecsülésének és önazonosságtudatának elvétele.

A Szabadság Alkotmánya az állam és azt alkotó Szent Korona tagok szabadságát teszi az értékrend alapjává, feltételeinek és védelmének biztosításával.

Orbán Viktor minapi nyilatkozatában utalt az alkotmányozásra, miközben a nenyiről valótlanságot állít: "továbbra sem nyugszom bele abba, hogy akárcsak egy olyan állami alkalmazott is legyen Magyarországon, aki azt gondolja, hogy lehet folytatni azt, mint ami az elmúlt nyolc évben Magyarországon történt". Ez helyes, különösen, ha az elmúlt húsz évre vonatkoztatjuk. Ehhez kell rendszerváltás, nem a gyarmatbirodalmi alázkodás, hiszen - akár tetszik, akár nem - az igazság az, hogy az Orbán kormány (mindegy, hogy kényszerből, vagy önszántából) folytatja, amit a Bajnai kormány elkezdett. Az, hogy a hatalom környezete - és ezzel a kiváltságosok személye - megváltozik, nem tartalmi, hanem formai kérdés.

Az alkotmányozásra (24. jegyzet) visszatérve: "lesz alkotmány, annak lesz preambuluma, az össze fogja foglalni azokat az értékeket, amelyek összekötnek bennünket" - mondta Orbán Viktor.

Sajnálom, hogy egy jogásznak kell mondani: mindaddig, amíg Magyarország egy gyarmatbirodalom része, nincs lehetőségünk önálló alkotmányozásra, mert az Alkotmány az alapértékrendet határozza meg, az ő szavaival: azokat az értékeket, amelyek összekötnek bennünket, államalapító és államalkotó nemzetek tagjait. Ez a kiterjesztés hiányzik meghatározásából, és ez alapvető. Így ugyanis ez a megállapítás a Lisszaboni Szerződésre vonatkozik, ami olyan értékeket határoz meg, amelyek tőlünk idegenek, de ránk vonatkoznak, és ezek kötik össze a gyarmatbirodalom tagállamait és nem nemzeteit. Hogy érzékeltessem, mi a különbség a Lisszaboni Szerződésből eredő Rabság Alkotmánya és a Szent Korona Értékrenden alapuló Szabadság Alkotmánya között, fő jellemzőiket ide másolom:

Szabadság Alkotmánya Rabság Alkotmánya
Magyarország örökké szabad. Magyarország sohasem lesz szabad.
A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható. A Szent Korona tagjai soha nem fognak azokkal a szabadságjogokkal rendelkezni, mint a hatalmat bitorló idegenek és helytartóik.

Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.A magyar föld, és ami alatta, felette van, valamint a magyar szellem, a magyarság javai és jogai örökké és elidegeníthetetlenül a megszállók tulajdonában vannak, és felettük birtokjogot is csak a megszállók és helytartóik gyakorolhatnak.

Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. Minden magyar érték a megszállók érdekeit szolgálja.
Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. Azokkal a Szent Korona tagokkal szemben, akik ellentmondanak és ellenállnak a diktatúra értékrendjének, a megszállóknak és helytartóiknak nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.
      
Akinek kétsége lenne arról, hogy a Rabság Alkotmánya valóban a Lisszaboni Szerződés által közvetített alap-értékrend, az olvassa el a Lisszaboni Szerződést, vagy legalább annak cikkeit idéző összegzést.

Magyarországnak Alaptörvény (tehát az Alkotmány egy történelmi időszakra vonatkozó irányelveinek) készítésére sincs lehetősége, mivel a Lisszaboni Szerződés funkcióját tekintve zanzásított, vagyis az Alkotmány (Rabság Alkotmánya) és az Alaptörvény kritériumait egyaránt tartalmazza.

A mindennapok társadalmi együttélési szabályozásában (a szűken vett törvényalkotásban) sincs önállóságunk, hiszen a leglényegesebb kérdések szabályozását - a tagállamokra kötelező érvénnyel - az EU hozza. Így tehát marad a törvénynek nevezett végrehajtási utasítások készítésének kodifikációs feladata a Helytartótanács hatáskörében.

Szóval lehet mondani, hogy alkotmányozni fog a kormány, vagy - az átmenetileg Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek nevezett Helytartótanács -, de értékrend-szabályozó feladatot ellátó Alkotmányt, vagy Alaptörvényt létrehozni nem fog. Persze, nevezheti - és nevezni is fogja - a létrejött irományokat Alkotmánynak, vagy Alaptörvénynek, elláthatja patetikus és invokatív preambulummal, aminek sem hatása, sem értéke nem lesz, mert - a fentiek miatt - a Lisszaboni Szerződés

- 1. CIKK "Az Európai Unióról szóló szerződés" Alkotmányként tartalmazza az alap-értékrendet - ennek Magyarországra vonatkozó kivonata a Rabság Alkotmánya -, következésképpen ennek preambuluma a Magyarországra is érvényes alkotmányos preambulum,

- 2. CIKK "Szerződés az Európai Unió működéséről" Alaptörvényként meghatározza az Alkotmány (vagyis az 1. CIKK) jelen korra vonatkozó irányelveit, így annak preambuluma a Magyarországra is vonatkozó alaptörvényi preambulum.

Íly módon az alkotmányozás kérdése is gumicsonttá devalválódik a kormány által kiszolgált gyarmatbirodalmi rendszerben.
A közeljövőben ezért általános ismeretátadó tevékenységet kell folytatni - a nenyi kisebb módosításokkal igazzá tett szövegváltozatához hasonlóan - a Szabadság Alkotmánya mellé helyezett Rabság Alkotmánya terjesztésével, interneten, szórólap és plakát formában egyaránt.

Kelt Szegeden, 2010. Napisten havának 9. napján.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Az írás változatainak címei:
A levél nyomtatható változata: http://szkszhu.szksz.com/ISz100709.pdf, http://szkszhu.szksz.com/ISz100709.doc
Ígéretbehajtó Szemle változat: http://szkszhu.szksz.com/ISz06019.pdf
Honlapcím: http://szkszhu.szksz.com/IBSZ100709.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése