2010. május 17., hétfő

Szent István királyunk hazánkat a Szűzanya oltalmára bízta

www.nemzetihirhalo.hu *************
Szent István királyunk hazánkat a Szűzanya oltalmára bízta

Drága Magyar Testvéreink!
Kedves Lelkipásztorok!

Az emberiség, Istentől elfordulva nagyon nehéz időket él. Az elmúlt év szeptemberében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet intézett a hívőkhöz, amelyben Szent István király intelmeinek időszerűségéről is szó esett. Ennek része az is, hogy megerősödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar kultúránkban is megtestesült, azt megnemesítette és megszentelte. Magyar kultúránk a keresztény hit nélkül nem érthető. Ezt az öntudatra ébredést mi is nagyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük. Éppen ezért a magyar nemzet egyik legsúlyosabb történelmi katasztrófájának - amely lélekben törte meg nemzetünket - a trianoni békediktátum kilencvenedik évfordulójára egy Nemzeti Imanapot szándékozunk szervezni, amihez kérjük az egyházi elöljárók támogatását, segítséget az imanap megszervezéséhez, az egyházközösségek és vezetőik figyelmének erre való felhívásával!

Hazánk államformája ezer évig Apostoli Királyság volt, melynek jelképe az apostoli kettős kereszt, valamint szakrális koronánk: a Szent Korona, amelyre az egyetlen és igaz alkotmányunk épül. Ezen jelképek is bizonyítják a magyar nemzetnek az egy Istennel való kapcsolatát, bizonyítva a magyar kultúra a keresztény hit nélkül valóban értelmezhetetlen. Nemzetünk sok szentet adott a világnak. Első apostoli királyunkat, Istvánt szentként, az utolsót, IV. Károlyt boldogként tiszteljük és valóban igaz az európai mondás: "Ha szenteket akartok látni, menjetek Magyarországra!" (P.Láng Siegfried M.ORC - A magyarság öt-seb titka 15.o.)

Nemzetünk saját testével védte évszázadokon át a keresztény Európát a pusztító, nem keresztény ellenséggel szemben. Hunyadi serege 1456-ban rosszul felfegyverkezve a nála nyolcszor-tízszer erősebb "Góliát" felett megsemmisítő győzelmet aratott. Önfeláldozó, diadalmas küzdelmére emlékezteti a keresztény világot a mai napig a déli harangszó. Azokban az időben a magyarság jobban bízott a Rózsafüzérben, mint a fegyvereiben. Így Magyarország küldetése bizonyítottan a kereszténység védőbástyájának szerepe és az engesztelő küldetés.

A nagycenki Szent István templom oltárképe

Szent István királyunk hazánkat a Szűzanya oltalmára bízta. A Kárpát-medence egésze Regnum Marianummá lett, a Szűzanya védelmét semmilyen békediktátum és határrendezés el nem veheti a Kárpát-medencében élő magyaroktól és nem magyaroktól egyaránt. A sok szenvedés ellenére Isten segítségével mindig talpra álltunk. Ez történt Trianon után is. A feleszmélésnek kell bekövetkeznie napjainkban is, hiszen június 4. nem csak Trianon gyászos évfordulója. 1956-ban ezen a napon fogadták el államilag az abortusztörvényt is. Ötven év alatt hat milliónál is több ártatlan magzatot gyilkoltak meg hazánkban.
Isten azt várja nemzetünktől, hogy bár dolgozhatunk a Trianonban elkövetett igazságtalanság helyreállításán, amíg az meg nem történik, ajánljuk fel a Trianon okozta szenvedést és megpróbáltatást, továbbá az eddigi fájdalmainkat nemzetünk és az emberiség bűneiért engesztelésül. Ha szenvedéseink miatt Isten ellen zúgolódunk, azzal csak a gonoszt szolgáljuk, de ha a legapróbb fájdalmunkat, örömünket is felajánljuk Istennek, azzal mi sokat teszünk, hogy a szenvedéseinket is a javunkra fordítsa.

Kéréssel fordulunk a magyarság minden püspökéhez, lelkipásztorához, továbbá minden nemzettestvérünkhöz felekezettől, vallástól függetlenül nemcsak a Kárpát-medencében, hanem a világ bármely táján, ahol élnek. Tisztelettel szeretnénk kérni, hogy 2010. június 4-én hazánk gyászos emlékének 90. évfordulójáról emlékezzünk meg Nemzeti Imanappal, szentségimádással és szentmisékkel! Városainkban próbáljunk meg 24 órás szentségimádást szervezni, de a falvakban is legalább néhány órát töltsünk el az Úr Jézussal szeretett hazánkért! Aki tisztában van hazánk valós történelmével, annak nyilvánvaló, hogy a sátáni erők összeesküvése vezetett ide, viszont a jó Isten megengedte nemzetünknek ezt a fájdalmas keresztet. Bár már ebben az évben Szent Margit ünnepén volt Nemzeti Imanap, azonban nemzetünk lelki felemelkedéséért erről a kerek évfordulóról, is emlékezzünk meg!

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is konduljanak meg a harangok június 4-én 16:30-kor, a diktátum aláírásának időpontjában - mint évről-évre már egyre több helyen a Kárpát-medencében.

1920. június 4-e első péntekre, Jézus Szíve ünnepére esett. Hazánkból öt részt szakítottak ki, öt sebet kapott, mint Krisztus Urunk a kereszten. "Csak így, megalázva, földi hatalom és elismerés nélkül lehetett Magyarország is a Megfeszítetthez hasonlóvá. Csak így nyerhette el teljes értelmét az Apostoli Kereszt, amit Szent István Magyarország részére kapott, a trianoni szerződéssel Jézus Szíve péntekén." (P.Láng Siegfried M. ORC-A magyarság öt-seb titka 49.o)

Pió atya - aki ötven éven át viselte Jézus sebeit - nyilatkozta, hogy irigyli a magyarokat, küldetésük miatt. Hazánkban is voltak a közelmúltban híres, szent életű emberek, akik példát adtak nekünk, bár még egyházilag nem lettek szenté nyilvánítva. Gondolunk itt a romlatlan testtel megmaradt Mindszenty bíboros úrra, a stigmatizált Galgóczy Erzsébetre, Natália nővérre. Az ő példájuk tanítson minket!

"Az Isten számít rád!
Egyedül az Isten tud a teremtés csodájával élni, de rád bízta, hogy két kezeddel gondoskodj róla.
Egyedül az Isten képes új életek forrása lenni, de neked kell elfogadnod ajándékát.
Egyedül az Isten hívhat meg az örök életre, de te neveled gyermekeidet az Isten-szeretetre.
Egyedül az Isten tud valóságos hitet adni, de neked kell imádkoznod érte.
Egyedül az Isten tud erőt adni mindenhez, de neked kell kérni, hogy Vele tudj maradni.
Egyedül az Isten tud igazi békét adni. De neked kell az Isten békéjére vágyni."
(Medjugorje Hangja 2009 november)


Tisztelettel szeretnénk kérni a Bíboros Urat, a Püspök atyákat és minden lelkipásztort, valamint a keresztyén egyházak vezetőit is, hogy a fent említett kérés megvalósulását elősegítsék! Imádkozzunk és engeszteljünk együtt hazánk lelki megújulásáért! Kérjük Isten és a Szűzanya oltalmát, vezetését és áldását hazánkra, magyar népünkre, jövőnkre!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Sopron, 2010. május 4.
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
Sopron vármegyei szervezete
Fekete Szabolcs
9444.Fertőszentmiklós Hársfa u.8.
+36/30/300-7502
hvimsopron@citromail.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése