2010. augusztus 11., szerda

Nyílt levél Schmitt Pál Köztársasági Elnök Úrnak

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Őszintén üdvözlöm beiktatási beszédét, ami alapot ad arra, hogy a
magyarság teljesítse azt a küldetését, amely - Szent István
intelmeiben megfogalmazottak szerint - atyai eleink hagyományaiként él
mindannyiunkban.

Ez a beszéd magában hordozza azokat a lehetőségeket, amelyekkel a
hagyományaink szerint megvalósuló irányítás-vezetés visszakapja
eredeti értelmét: a kündü (az átöröklött mai szóhasználat szerint:
államelnök) irányelv-meghatározása és ellenőrzése mellett tevékenykedő
gyula (mai értelmezésben: miniszterelnök) végrehajtást vezető
tevékenységének kettős egységét.

Ezzel megvalósul a most formálisan működő törvényhozási kettős egység
a kétkamarás országgyűlésben, ahol az alsóház a területek érdekeit
képviseli (mai formában egyéni választókörzetek), a felsőház
(jelenlegi rendszerben: listás választás) pedig a társadalmi
csoportokét, vagyis a nemzetiségekét, a vallásokét, a korcsoportokét
és szakmákét.
A feladatközpontú hatalomgyakorlást egy természetes elöljáró- és
képviselőválasztási rendszer hozza létre, megvalósítva a közszabadság
elvét, amely őseink értékrendjének alapja volt, a diktatúra megosztási
eszköze, a pártrendszer helyében léptetett, alulról épülő
önkormányzatisággal.

Ezt az egységes érdekérvényesítést sugallja az a Wass Albert-idézet,
amely az Ön beszédének indító gondolata volt, de csak akkor, ha
tudjuk: Wass Albert minden megnyilvánulásának alapja az a gondolkodási
mód volt, amit a „Hagyaték”-ban megfogalmazott.
Az idézet ettől elvonatkoztatott, az egészből kiragadott értelmezése
éppúgy félrevezető, mint a Szent Korona kizárólag
alkotmány-meghatározóként való értelmezése, vagy történelmünk
mintaadásának ezeregyszáz évre történő korlátozása.

Az Ön beszédének kiemelkedő megállapítása a magyar nyelv védelme,
gyakorlása, a magyar nyelv kifejezőerejének ismerése és megtartása.
Ennek érvényesítéséhez mindenekelőtt meg kell különböztetni az
Alkotmányt és az Alaptörvényt, aminek magától értetődő
feladat-megosztása megakadályozza, hogy az Ön által tavaszra várt
Alkotmány és az annak „több emberöltőre” (vagyis egy történelmi
korszakra) meghatározott irányelveit tartalmazó Alaptörvény
feladatukat elhomályosító módon összemosódjék, mint ahogyan az 1991-es
„Alkotmánytervezetben” tapasztalható volt.
A két magyar szó két különböző fogalmat takar. Az Alkotmány örök és
változtathatatlan. Az állam és az ember szabadságát határozza meg a
társadalmi együttélés szabályrendszerének (a jogrendszernek)
alapjaként és ennek feltételeiről. valamint védelmének
kötelezettségéről gondoskodik. Ez az emberiség szerves egységként
élésének alapelve, vagyis a Teremtés célja, minden alkotás alapja.
Ennek az Alkotmánynak minden diktatúra (a szocialista-kommunista és a
liberális-kapitalista egyaránt) ellensége, vagyis önkényuralom alatt
az Alkotmány hatálya felfüggesztődik és nem állítható vissza.
Ebből ered, hogy egy olyan országban, amely diktatúra alatt él, csak a
diktátumnak (esetünkben a Lisszaboni Szerződésnek) alárendelt,
Alkotmány nevű szabályt lehet hozni, de az Alkotmányt hatályba
visszahelyezni soha. Éppígy egy ilyen Alkotmány nevű, de tartalmában
diktátum-végrehajtási utasításnak tekinthető rendelkezés hivatkozhat a
Szent Koronára, de soha sem fogja a szentkoronaiságot kifejezni.

Amennyiben Ön a népakaratnak eleget téve, a diktatúra kiszolgálását
szabályozó irányelveket tartalmazó, Alkotmány nélküli Alaptörvényt
(fej nélküli lovas) Alkotmánynak nevezve iktat törvénybe, azt a
hagyományt folytatja, amely a magyar nyelv kifejezéseit meghamisítva
vezette félre a magyarságot évszázadokon keresztül, és hűtlenül „atyai
eleink hagyományához”.
Látszólag csak egy kiegészítést igényel az Ön által idézett
megállapítás, de az mindent meghatároz: „rendeleteket hónapokra,
törvényeket évekre, alaptörvényt emberöltőkre szokás alkotni, a Szent
Koronán alapuló örök és változtathatatlan Alkotmány érvényesülésére.”

Ezzel a módosítással válik „a XXI. század magyarsága, életképes,
gyarapodó, növekedő és önbizalommal teli győztes nemzetté”, mert
nyelvünkben, kultúránkban, emlékezetünkben, történelmi örökségünkben
lévő erőt csak a Szent Korona Értékrend által meghatározott
gondolkodási mód összegzi, ezért csak ez képes visszavenni
szabadságunkat, nem alázódva tovább idegenek szolgájaként.
_________________________

Az Ön felelőssége óriási, mert akkor nyerte el a Köztársasági elnöki
tisztséget, amikor az emberiség válsághelyzetet él, hiszen a
szocialista-kommunista diktatúrát csak húsz évvel túlélt
liberális-kapitalista diktatúra ravatalozása van folyamatban.

Önnek módja van arra, hogy az Új Világrendszer gondolkodási módját
(paradigmáját) terjessze és alkalmazza Magyarországon, és ezzel
mintaadó nemzetté váljunk, teljesítve a Teremtő által a Szent
Koronával ránk kegyelmezett Küldetésünket.
De módja van Önnek arra is, hogy beszédében lévő lehetőséget be nem
váltva (vagyis a pártok felelőtlen ígéreteinek szintjére alázva az Ön
által elmondottakat) beálljon azok sorába, akik a sírba ereszkedő
rendszer balzsamozásával az életben lét látszatát keltik.

Előbbi választásához kérem tevékenységére a Magyarok Istenének erőt,
megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét, utóbbihoz pedig a bűnbánat
utáni tettarányos büntetés kegyelmét.

Kelt Szegeden, 2010. Új Kenyér (augusztus) havának 10. napján.

Tisztelettel:

Dr. Halász József
halasz.jozsef@szksz.com, +36306163894, 6701 Szeged, Pf. 2443.
------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

Kérek minden Magyar  embert a Köztársasági Elnöknek szóló Nyilt
levelet továbbítsa minél több emberhez.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Válaszul a rendezvényekre való Meghívásokra,

Magyarok Mindnyájan bárhol a Földön!

Szeretettel és tisztelettel hallgatom és hangolodom rá a Meghívásokra,
melyen azon embereknek  kell részt venni akik ezen jövendöléseket
továbbitják, le tudják fordítani minden ember számára  és a kapott
tudást a gyakorlati életben is kamatoztatni tudják.


Jézus imákkal, az Igaz Tiszta  tanítások mellett, az élet gyakorlati
megoldásaira is  Útat mutatott.

Vegyük figyelembe a történelmi helyzet által adott teljes újjászületés
lehetőségét Mi Magyarok Magyarországon a Szent Korona értékrendjében
mintát mutatva az egész földön való emberi életre, a Nemzetekben való
összetartozás újjászületésére egyaránt.
Ha nem tudunk mi emberek a földön megbékélni, igaz emberi életet élni
amihez a földet kaptuk, hogy azon a föld, levegő, viz és a tűz
tisztántartásával mindenki ezen életében szabadon, boldogan és
békességben élhessen a kötelezettségek és jogok értelmezésében, ahogy
azt  a Szent Korona az Örök  Szabadság Alkotmánya és az arra tett ESKÜ
mondja (alul csatolva).

Nem elég magyarázni a Miértet és Mit, hanem a HOGYANT  látni érteni és
tenni kell, ahogy az - dr. Halász József: “Az új világtörténelmi
korszak paradigmája a Szent Korona” /A Szent Korona Értékrend
alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei/  /Püski
Kiadó/, - könyvében  irva vagyon.

“Nem elég sejteni,
Hogy milyen kor jön el;
Jövõnket? tudni kell!”

Elérkezett a történelmi  idő a  Békés Magyar élet Újjászületéséhez a
SZENT KORONA a SZABADSÁG ALKOTMÁNYA ÖRÖK ÉRTÉK-RENDje alapján a
teljes  megtisztuláshoz!

Fogadjuk végre el KÖZÖSen (Nemzetgyűlés) amit a jó Isten nekünk
megküldött a további élet újjászületéséhez, megvalósításához.

Magyarország Szent Korona eszme szerinti
Szabadság Alkotmánya

1. §    Magyarország örökké szabad. (Hungaria semper libera)
2. §    A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja
egy és ugyanazon szabadságot élvez. (Una et eadem libertas)
a)      A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él
a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona
Országának területén élnek.
b)      Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét,
kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.
3. §    Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent
Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök
tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. (Sacra
Corona radix omnium possessionum)
A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
a.)    Nem semmisítheti meg a birtokot.
b.)    Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
c.)    Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.
4. §    Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. (Sub specie
Sacrae Coronae)
5. §    Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a
Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége
ellentmondani és ellenállni. (Ius resistendi et contradicendi)

ESKÜ

Én …………………………………

az egyetemes magyarság minden tagjának és az általuk alkotott
országnak szabadságot adó Szent Koronára esküszöm, hogy

az egyetemes magyarság közösségteremtő erejének, a Szent Koronának
örök és elidegeníthetetlen tulajdonát képező minden értéket, ami a
Szent Korona Országának földjén, földje alatt és földje fölött van, a
Szent Korona tagjainak birtokában megőrzöm,

a Szent Korona tulajdonával létrehozott minden értéket kizárólag a
Szent Korona tagjai érdekeinek szolgálatába állítom,

mindenkinek ellentmondok, aki a Szent Korona Országa, vagy a Szent
Korona tagjai érdekeit sérti és

mindenkivel szemben ellenállok, aki az egyetemes magyarság és az
általa alkotott állam szabadságát, tulajdon- és birtokjogát,
értékeinek megőrzését sérti vagy veszélyezteti.

A Magyarok Istene úgy segítsen földi életemben, ahogyan eskümet megtartom.

--- ... --- ... -----

Wass Albert: "... az Úr .... megszabadítani csak akkor fog benneteket,
amikor visszatértek az Ő törvényéhez s egymás szeretetében, egymás
támogatásában nemzetté váltok újra. Lélekben tiszta, jellemben erős,
szeretetben tántoríthatatlan, s az Úr törvényének tudásában bölcs és
engedelmes nemzetté, kikben önmagára ismerhet újra a Teremtő Atya. A
szeretet ereje mindenekre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi
a legjobb szándékot is."

Isten áldja Hazánkat és Mindnyájunkat, szeretettel,
Perjés Andrea

a Szent Korona  szolgálói
tel: 06-20-3921139
e-mail: pandreaszksz@gmail.com
Posta cím: 1519 Bp. Pf.: 294
http://www.szksz.com; halasz.jozsef@szksz.com
tel: 06-30-6163894
Támogatói szsz.:
ERSTE 11600006-00000000-26911429


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése